เป้าหมายหลัก

ปีการศึกษา2/2557 หน่วย: "ราชาในวังกระดาษ"
เป้าหมาย(Understanding Goal) :
เข้าใจและตระหนักเห็นคุณค่าของกระดาษรวมทั้งสามารถเลือกใช้กระดาษได้เหมาะสมกับการทำงานในชีวิตประจำวัน ตลอดจนเข้าใจกระบวนการผลิตและสามารถออกแบบผลิตภัณฑ์จากกระดาษที่สร้างสรรค์จากวัตถุดิบธรรมชาติในท้องถิ่นได้

วันพุธที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2557

Mind Mapping (เนื้อหา/ครู)

คำถามหลัก  Big  Questions : ทำไมต้องมีการผลิตกระดาษ?
                                      :กระดาษ 1 แผ่นมีความเชื่อมโยงกับสิ่งต่างๆอย่างไร?

 ภูมิหลัง:  ผลิตภัณฑ์กระดาษได้เข้ามามีบทบาทอย่างมากในชีวิตประจำวันในรูปแบบต่างๆ เช่น ใช้เป็นประภัณฑ์ใช้พิมพ์เขียนและบันทึกข้อความ  ซึ่งจากผลการศึกษาพบว่าประเทศไทยมีการใช้กระดาษประมาณ 34 กิโลกรัมต่อคนต่อปี  หรือ 2 ล้านตันต่อปี  และมีอัตราการใช้เพิ่มมากขึ้นปีละ 15%  กระบวนการผลิตกระดาษ  1 ตัน  จะต้องใช้ทรัพยากรต้นไม้  17  ตัน  กระแสไฟฟ้า  1,000  กิโลวัตต์ต่อชั่วโมง  น้ำมันเตา  300 ลิตร  น้ำสะอาด  100 ตัน  และคลอรีน 5 กิโลกรัม ดังนั้นการใช้กระดาษให้คุ้มค่าจึงเป็นทางเลือกอีกทางหนึ่ง  ในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ซึ่งจำเป็นอย่างยิ่งที่เด็กๆต้องเรียนรู้ และเห็นความสำคัญของการนำกระดาษมาใช้ในชีวิตประจำวัน


 ปฏิทินการเรียนรู้การจัดกิจกรรมการเรียนรู้บูรณาการ  PBL  (Problem Based Learning)

หน่วย: “ราชาในวังกระดาษ”      
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 (Quarter  3)  ภาคเรียนที่  2 ปีการศึกษา  2557                                                                                                                                                                                                                                                         
Week
lnput
Process
Output
Outcome
1
27-31 .. 57
โจทย์:
- สร้างแรงบันดาลใจ
- สร้างฉันทะในการเรียนรู้
Key Question
- นักเรียนเห็นอะไรและได้เรียนรู้อะไรจากการเดินสำรวจ
- นักเรียนอยากเรียนรู้เรื่องอะไรทำไมถึงอยากเรียนรู้เรื่องนี้
 เครื่องมือคิด
Brainstorms:
ระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับชื่อตนไม้ที่รู้จักและประโยชน์
Show and Share:นำเสนอชิ้นงาน
ผู้ร่วมสร้างการเรียนรู้
- ครู
- นักเรียน
สื่อ/แหล่งเรียนรู้
- บรรยากาศภายในชั้นเรียน
- บรรยากาศรอบบริเวณโรงเรียน

- ครูพานักเรียนเดินสำรวจสิ่งแวดล้อมบริเวณรอบๆโรงเรียน
- ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด นักเรียนเห็นอะไรบ้าง
- ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด นักเรียนสำรวจต้นไม้ที่ตนเองรู้จักให้ได้มากที่สุด (โดยไม่มี ดินสอ สมุดบันทึก)
“นักเรียนจะสามารถนำเสนอชื่อต้นไม้ให้ครูและเพื่อนฟังได้อย่างไร?
-ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิดนักเรียนคิดว่าต้นไม้ที่นักเรียนรู้จัก
มีประโยชน์อย่างไร?
-ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด นักเรียนจะสรุปเรื่องที่ได้เรียนรู้ที่ผ่านมาได้อย่างไร? โดยครูให้นักเรียนเลือกอุปกรณ์ที่จะใช้ในการสรุปที่ได้เรียนรู้  ดังนี้ (กระดานชนวน แผ่นไม้  ดินน้ำมัน)
-ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด นักเรียนคิดว่าการเขียนในอุปกรณ์ที่ครูแจกให้กับกระดาษเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไร
ชิ้นงาน
 สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์

ภาระงาน
พูดคุยแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสิ่งที่ได้เรียนรู้จากการสำรวจสิ่งแวดล้อมบริเวณรอบๆโรงเรียน


ความรู้
สามารถแสดความคิดเห็น และอธิบายสิ่งที่ตนเองรู้และต้องการรู้โดยให้เหตุผลอ้างอิงเพื่อสร้างความเข้าใจของตนเองได้
ทักษะ :
ทักษะชีวิต
การเลือกใช้เครื่องมือในการการคิดวิเคราะห์ข้อมูล สร้างสรรค์ชิ้นงานได้อย่างคุ้มค่า และเหมาะสม
ทักษะการคิด
 - การคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์สิ่งที่ได้เรียนรู้จากการเดินสำรวจสิ่งแวดแวดล้อมบริเวณรอบๆโรงเรียนทั้งสามารถเชื่อมโยงกับชีวิตประจำวันของตนเองได้
การคิดวิเคราะห์และจัดการปัญหาในการทำงานกลุ่ม
การคิดสร้างสรรค์ชิ้นงานเพื่อนำเสนอให้ผู้อื่นเข้าใจได้
ทักษะการสื่อสาร
อธิบายสิ่งที่ตนเอง/กลุ่ม เข้าใจและเรียนรู้ได้อย่างมีเหตุผลและน่าสนใจ
ทักษะ ICT
การสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับความสำคัญของงานแอนิเมชัน และการนำงานแอนิเมชันมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน
ทักษะการแก้ปัญหา
การคิดวิเคราะห์และจัดการปัญหาในการทำงานกลุ่ม
คุณลักษณะ :
เคารพ สิทธิ หน้าที่ เห็นคุณค่าและเชื่อมโยงความคิดเห็นของตนเองและผู้อื่นอย่างไม่มีอคติ
ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่
มีความรับผิดชอบและมุ่งมั่นในการทำงาน
Week
lnput
Process
Output
Outcome
2
3-7  .ย. 57
โจทย์ :
- การวางแผนและออกแบบ
- กระบวนการเรียนรู้
Key  Question
 นักเรียนจะวาง แผนการเรียนรู้ใน Quarter นี้ได้อย่างไรให้น่าสนใจและเกิดการเรียนรู้?
เครื่องมือคิด
Brainstorms : ระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับการทำปฏิทินการเรียนรู้ Quarter 
ที่ 3
Card and Chart :
เรื่องที่ต้องการเรียนรู้
Blackboard  Share : ชื่อหน่วย
Think Pair Share : สิ่งที่รู้แล้วกับสิ่งที่อยากรู้
Mind  Mapping : ก่อนการเรียนรู้
Wall  Thinking : ปฏิทินการเรียนรู้
Show and Share : นำเสนอชิ้นงาน

ผู้ร่วมสร้างการเรียนรู้
- ครู
- นักเรียน
สื่อและแหล่งเรียนรู้
- บรรยากาศภายในชั้นเรียน

ครูเล่านิทานโดยใช้หุ่นเปเปอร์มาเช่รูปสัตว์เรื่อง เทวดากับคนตัดต้นไม้
- ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด
“นักเรียนเห็นอะไร รู้สึกอย่างไร?
“นักเรียนได้เรียนรู้อะไร และได้ข้อคิดเรื่องอะไร?
-ครูให้นักเรียนดูหุ้นเปเปอร์มาเช่ และใช้คำถามกระตุ้นการคิด นักเรียนคิดว่าหุ่นเปเปอร์มาเช่ สร้างมาจากอะไร?
-ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด ถ้าวันหนึ่งเราไม่มีกระดาษใช้จะเป็น
อย่างไร?
-ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิดใน Quarter  นี้ นักเรียนอยากเรียนรู้อะไร?
-ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด นักเรียนคิดว่าชื่อหน่วยที่น่าสนใจควรเป็นอย่างไร?”
-ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด นักเรียนจะวางแผนการเรียนรู้ใน Quarter  นี้อย่างไรชิ้นงาน
Card and Chart เรื่องที่ต้องการเรียนรู้
- ปฏิทินการเรียนรู้ Quarter ที่ 3
 - สิ่งที่รู้แล้วกับสิ่งที่อยากรู้
- Mind  Mapping  ก่อนการเรียนรู้
- สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์

ภาระงาน
แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการวางแผนการเรียนรู้หน่วยกระดาษ
ความรู้
เข้าใจกระบวนการเรียนรู้ร่วมกัน มีการวางแผนการทำงานอย่างเป็นขั้นตอนรวมทั้ง เข้าใจและยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
ทักษะ :
ทักษะชีวิต
การเลือกใช้เครื่องมือในการการคิดวิเคราะห์ข้อมูล สร้างสรรค์ชิ้นงานได้อย่างคุ้มค่า และเหมาะสม
ทักษะการคิด
 - การคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์สิ่งที่ได้เรียนรู้จากการดูภาพยนตร์และคลิป รวมทั้งสามารถเชื่อมโยงกับชีวิตประจำวันของตนเองได้
การคิดวิเคราะห์และจัดการปัญหาในการทำงานกลุ่ม
การคิดสร้างสรรค์ชิ้นงานเพื่อ
นำเสนอให้ผู้อื่นเข้าใจได้
ทักษะการสื่อสาร
อธิบายสิ่งที่ตนเอง/กลุ่ม เข้าใจและเรียนรู้ได้อย่างมีเหตุผลและน่าสนใจ
ทักษะการแก้ปัญหา
การคิดวิเคราะห์และจัดการปัญหาในการทำงานกลุ่ม
คุณลักษณะ :
เคารพ สิทธิ หน้าที่ เห็นคุณค่าและเชื่อมโยงความคิดเห็นของตนเองและผู้อื่นอย่างไม่มีอคติ
ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่
มีความรับผิดชอบและมุ่งมั่นในการทำงาน
Week
lnput
Process
Output
Outcome
3
10-14 พ.ย. 57

โจทย์ :
ที่มาของกระดาษ
Key  Question
 ถ้าไม่มีกระดาษจะเป็นอย่างไร?
เครื่องมือคิด
Brainstorms : ระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับที่มาของกระดาษ
Think Pair Share : สิ่งได้เรียนรู้จากการดูคลิปวีดีโอ
Wall  Thinking : วาดภาพสรุปความเข้าใจเกี่ยวกับสิ่งที่ได้ดูคลิปวีดีโอ
Show and Share : นำเสนอชิ้นงาน
ผู้ร่วมสร้างการเรียนรู้
- ครู
- นักเรียน
สื่อและแหล่งเรียนรู้
- บรรยากาศภายในชั้นเรียน
- คลิปวีดีโอวีดีโอรายการกบนอกกะลา
ตอนกระดาษไม่มีวันตาย”

- ครูและนักเรียนทบทวนสิ่งที่ได้เรียนรู้ในสัปดาห์ที่ผ่านมา
- ครูให้นักเรียนดูคลิปวีดีโอ รายการกบนอกกะลาตอนกระดาษไม่มีวันตาย”
- ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิดนักเรียนเห็นอะไร รู้สึกอย่างไร และได้เรียนรู้อะไร?
- ครูให้นักเรียนแยกกระดาษที่ครูเตรียมไว้
- ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด
“นักเรียนจะแยกประเภทของกระดาษได้อย่างไร?

ชิ้นงาน
- วาดภาพสรุปความเข้าใจเกี่ยวกับสิ่งที่ได้ดูคลิปวีดีโอ
- สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์

ภาระงาน
พูดคุยแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสิ่งที่ได้ดูจากคลิปวีดีโอวีดีโอรายการกบนอกกะลา
ตอนกระดาษไม่มีวันตาย”

ความรู้
เข้าใจและสามารถอธิบายที่มาของกระดาษและสามารถนำมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้

ทักษะ :
ทักษะชีวิต
การเลือกใช้เครื่องมือในการการคิดวิเคราะห์ข้อมูล สร้างสรรค์ชิ้นงานได้อย่างคุ้มค่า และเหมาะสม
ทักษะการคิด
 - การคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์สิ่งที่ได้เรียนรู้จากการดูภาพยนตร์และคลิป รวมทั้งสามารถเชื่อมโยงกับชีวิตประจำวันของตนเองได้
การคิดวิเคราะห์และจัดการปัญหาในการทำงานกลุ่ม
การคิดสร้างสรรค์ชิ้นงานเพื่อ
ทักษะการแก้ปัญหา
การคิดวิเคราะห์และจัดการปัญหาในการทำงานกลุ่ม
คุณลักษณะ :
เคารพ สิทธิ หน้าที่ เห็นคุณค่าและเชื่อมโยงความคิดเห็นของตนเองและผู้อื่นอย่างไม่มีอคติ
ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่
มีความรับผิดชอบและมุ่งมั่นในการทำงาน
ยินดีและพอใจในสิ่งที่ตนเองมี เคารพสิทธิซึ่งกันและกัน
เข้าใจและมีเป้าหมายในการเรียนรู้Week
lnput
Process
Output
Outcome
4
17-21 พ.ย. 57

โจทย์ :
ประเภท/ชนิดของกระดาษ
Key  Question
เรามีวิธีเลือกกระดาษให้เหมาะสมกับการใช้งานได้อย่างไร
เครื่องมือคิด
Brainstorms : ระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับที่มาของกระดาษ
Wall  Thinking : พับดาวกระดาษ
Show and Share : นำเสนอชิ้นงาน
ผู้ร่วมสร้างการเรียนรู้
- ครู
- นักเรียน
สื่อและแหล่งเรียนรู้
- บรรยากาศภายในชั้นเรียน
- นิทานเรื่องยักษ์สองตน
- กระดาษ 
- เปเปอร์มาเช่เก้าอี้รูปสัตว์
- เพลง ดาวกระดาษ
-ครูเล่านิทานเล่าไปพับไป  เรื่องยักษ์สองตนโดยครูจัดเตรียมกระดาษชนิดต่างๆแล้วนักเรียนเลือกไปใช้ในการทำกิจกรรม คนละ 1 แผ่น
-ครูให้นักเรียนฟังเพลง ดาวกระดาษ
-ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด นักเรียนรู้สึกอย่างไรจากเพลงที่ได้ฟัง
-ครูเตรียมกระดาษชนิดต่างๆ แล้วให้นักเรียนเลือกไปใช้ในการทำกิจกรรม พับดาวกระดาษ คนละ  10  ชิ้น
- เรามีวิธีเลือกกระดาษให้เหมาะสมกับการใช้งานได้อย่างไร
- ครูเล่านิทานเรื่อง การเดินทางของกระดาษ
- ครูนำเปเปอร์มาเช่เก้าอี้รูปสัตว์ให้นักเรียนสังเกต และทดลองนั่ง
- ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด นักคิดว่าเปเปอร์มาเช่เก้าอี้รูปสัตว์สร้างจากอะไร?ชิ้นงาน
พับดาวกระดาษ
สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์

ภาระงาน
-พูดคุยเกี่ยวกับวิธีเลือกกระดาษให้เหมาะกับการใช้งาน
-พูดคุยเกี่ยวกับเปเปอร์มาเช่เก้าอี้
ความรู้
เข้าใจและสามารถอธิบายเกี่ยวกับประเภทและชนิดของกระดาษ อีกทั้งสามารถเลือกใช้ กระดาษให้เหมาะสมกับการใช้งานในชีวิตประจำวันได้

ทักษะ :
ทักษะชีวิต
การเลือกใช้เครื่องมือในการการคิดวิเคราะห์ข้อมูล สร้างสรรค์ชิ้นงานได้อย่างคุ้มค่า และเหมาะสม
ทักษะการคิด
 - การคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์สิ่งที่ได้เรียนรู้จากการดูภาพยนตร์และคลิป รวมทั้งสามารถเชื่อมโยงกับชีวิตประจำวันของตนเองได้
การคิดวิเคราะห์และจัดการปัญหาในการทำงานกลุ่ม
การคิดสร้างสรรค์ชิ้นงานเพื่อ
ทักษะการแก้ปัญหา
การคิดวิเคราะห์และจัดการปัญหาในการทำงานกลุ่ม
คุณลักษณะ :
เคารพ สิทธิ หน้าที่ เห็นคุณค่าและเชื่อมโยงความคิดเห็นของตนเองและผู้อื่นอย่างไม่มีอคติ
ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่
มีความรับผิดชอบและมุ่งมั่นในการทำงาน
ยินดีและพอใจในสิ่งที่ตนเองมี เคารพสิทธิซึ่งกันและกัน
เข้าใจและมีเป้าหมายในการเรียนรู้
Week
lnput
Process
Output
Outcome
5
24-28 .. 57

โจทย์ :
ประโยชน์ของกระดาษ
Key  Question
 ทำไมต้องมีการผลิตกระดาษ?
เครื่องมือคิด
Brainstorms : ระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับประโยชน์กระดาษ
ชักเย่อความคิด ถ่านกระดาษ/ถ่านไม้
Think Pair Share : สิ่งได้เรียนรู้จากการดูคลิปวีดีโอ
Wall  Thinking : การ์ตูนช่องสรุปความ
เข้าใจเกี่ยวกับสิ่งที่ได้ดู
คลิปวีดีโอ
Show and Share : นำเสนอชิ้นงาน
ผู้ร่วมสร้างการเรียนรู้
- ครู
- นักเรียน
สื่อและแหล่งเรียนรู้
- บรรยากาศภายในชั้นเรียน
คลิปวีดีโอรายการ กบนอกกะลา  “ตอนกระดาษไม่มีวันตาย” ตอนที่ 3-4 
- หนังสือพิมพ์ กระดาษใช้แล้ว น้ำ แบบพิมพ์ (กระบอกไม้ไผ่)

-ครูให้นักเรียนดูคลิปวีดีโอรายการ กบนอกกะลา  “ตอนกระดาษไม่มีวันตาย” ตอนที่ 3-4 
- ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด นักเรียนเห็นอะไรบ้าง รู้สึกอย่างไรบ้าง  และได้เรียนรู้เรียนรู้อะไร?”
-ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด “ทำไมต้องมีการผลิตกระดาษ?
-ครูนำกระดาษที่ไม่ใช้แล้ว เช่น กระดาษลัง
หนังสือพิมพ์เก่า ฯลฯ
-ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด “ถ้าเราต้องการผลิตถ่านจากกระดาษเราจะทำอย่างไร?
-ครูและนักเรียนร่วมกันทดลองใช้ถ่านกระดาษในการหุงต้ม กับถ่านไม้
-ครูกระตุ้นด้วยคำถาม “นักเรียน
สังเกตเห็นอะไรบ้าง  รู้สึกอย่างไร?
-นักเรียนคิดว่าระหว่างถ่านกระดาษกับถ่านอันไหนเผาไหม้ได้ดีกว่ากันเพราะเหตุได(ชักเย่อความคิด)

ชิ้นงาน
- ถ่านกระดาษ
- สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์

ภาระงาน
-พูดคุยเกี่ยวกับการทำถ่านจากกระดาษ
-พูดคุยเกี่ยวกับการเตรียมอุปกรณ์ในการจัดทำถ่านกระดาษ
ความรู้
เข้าใจและสามารถอธิบายเกี่ยวกับประโยชน์ของกระดาษที่ใช้ในชีวิตประประจำได้คุ้มค่า

ทักษะ :
ทักษะชีวิต
การเลือกใช้เครื่องมือในการการคิดวิเคราะห์ข้อมูล สร้างสรรค์ชิ้นงานได้อย่างคุ้มค่า และเหมาะสม
ทักษะการคิด
 - การคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์สิ่งที่ได้เรียนรู้จากการดูภาพยนตร์และคลิป รวมทั้งสามารถเชื่อมโยงกับชีวิตประจำวันของตนเองได้
การคิดวิเคราะห์และจัดการปัญหาในการทำงานกลุ่ม
การคิดสร้างสรรค์ชิ้นงานเพื่อ
ทักษะการแก้ปัญหา
การคิดวิเคราะห์และจัดการปัญหาในการทำงานกลุ่ม
คุณลักษณะ :
เคารพ สิทธิ หน้าที่ เห็นคุณค่าและเชื่อมโยงความคิดเห็นของตนเองและผู้อื่นอย่างไม่มีอคติ
ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่
มีความรับผิดชอบและมุ่งมั่นในการทำงาน
ยินดีและพอใจในสิ่งที่ตนเองมี เคารพสิทธิซึ่งกันและกัน
เข้าใจและมีเป้าหมายในการเรียนรู้

Week
lnput
Process
Output
Outcome
6
1-5 .ค. 57

โจทย์ :
โทษของกระดาษ
Key  Question
 ถ้าเราใช้กระดาษ 100 แผ่น ต่อวัน จะเกิดอะไรขึ้น และส่งผลอย่างไร ?ครื่องมือคิด
Brainstorms : ระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับโทษกระดาษ
Think Pair Share : สิ่งได้เรียนรู้จากการดูคลิปวีดีโอ
Wall  Thinking :การ์ตูนช่องโทษของกระดาษ:  Show and Share : นำเสนอชิ้นงาน
ผู้ร่วมสร้างการเรียนรู้
- ครู
- นักเรียน
สื่อและแหล่งเรียนรู้
- บรรยากาศภายในชั้นเรียน
-คลิปวีดีโอ “ภาวะโลกร้อน”
-เกมจับคู่ภาพ “ทำไมต้องต้องกลัวฉัน”
- ครูนำชนิดของกระดาษต่างๆ เช่น กระดาษการ์ดสี ที่มีกลิ่น ถุงกระดาษใส่ขนม กล้วยโมเลน มาให้นักเรียนได้สัมผัสและดมกลิ่น
-ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด “นักเรียนสังเกตเห็นอะไรบ้าง รู้สึกอย่างไร? จากการสัมผัสและดมกลิ่นของกระดาษ
-ครูให้นักเรียนดูคลิปวีดีโอ “ภาวะโลกร้อน”
-ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด นักเรียนเห็นอะไรบ้าง รู้สึกอย่างไร  และได้เรียนรู้เรียนรู้อะไร?”
-ครูพานักเรียนเดินสำรวจพร้อมกับเก็บ
ขยะภายในบริเวณโรงเรียน
-ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด  ถ้าเราใช้กระดาษ 100 แผ่น ต่อวัน จะเกิดอะไรขึ้น และส่งผลอย่างไร ?
-ครูและนักเรียนร่วมกันเล่นเกมจับคู่ภาพ “ทำไมต้องต้องกลัวฉัน” โดยครูจัดเตรียมสื่ออุปกรณ์ เช่น กระดาษชนิดต่างๆ ภาพสื่ออาการของคนที่ได้รับสารพิษจากกระดาษชนิดนั้น
-ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด “นักเรียนมีวิธีแยกโทษหรือผลกระทบที่เกิดจากการใช้กระดาษชนิดต่างๆอย่างไร?

ชิ้นงาน
- การ์ตูนช่องเกี่ยวกับโทษของกระดาษ
-สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์ภาระงาน   สำรวจพร้อมกับเก็บขยะภายในบริเวณโรงเรียน
พูดคุยอภิปรายร่วมกันจากสิ่งที่ตนเองเห็นจากคลิปวีดีโอ

ความรู้
เข้าใจและสามารถอธิบายที่มาของกระดาษและสามารถนำมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้

ทักษะ :
ทักษะชีวิต
การเลือกใช้เครื่องมือในการการคิดวิเคราะห์ข้อมูล สร้างสรรค์ชิ้นงานได้อย่างคุ้มค่า และเหมาะสม
ยินดีและพอใจในสิ่งที่ตนเองมี เคารพสิทธิซึ่งกันและกัน
เข้าใจและมีเป้าหมายในการเรียนรู้
ทักษะการคิด
 - การคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์สิ่งที่ได้เรียนรู้จากการดูภาพยนตร์และคลิป รวมทั้งสามารถเชื่อมโยงกับชีวิตประจำวันของตนเองได้
การคิดวิเคราะห์และจัดการปัญหาในการทำงานกลุ่ม
การคิดสร้างสรรค์ชิ้นงานเพื่อ
ทักษะการแก้ปัญหา
การคิดวิเคราะห์และจัดการปัญหาในการทำงานกลุ่ม
คุณลักษณะ :
เคารพ สิทธิ หน้าที่ เห็นคุณค่าและเชื่อมโยงความคิดเห็นของตนเองและผู้อื่นอย่างไม่มีอคติ
ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่
มีความรับผิดชอบและมุ่งมั่นในการทำงาน
Week
lnput
Process
Output
Outcome
7-8
8-19 ..57
โจทย์ :
ออกแบบผลิตภัณฑ์
การสร้างสรรค์กระดาษจากวัตถุดิบธรรมชาติในท้องถิ่น
Key  Question
วัตถุดิบธรรมชาติที่ได้มาทำอย่างไร
ครื่องมือคิด
Brainstorms : ระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับวัตถุดิบธรรมชาติและขั้นตอนการทำกระดาษสา
Think Pair Share : สิ่งได้เรียนรู้จากการดูคลิปวีดีโอ
Wall  Thinking : 
Show and Share : นำเสนอชิ้นงาน
ผู้ร่วมสร้างการเรียนรู้
- ครู
- นักเรียน
สื่อและแหล่งเรียนรู้
- บรรยากาศภายในชั้นเรียน
-คลิปวีดีโอ วิธีคนไทย ตอนการทำกระดาษสาจากวัสดุจากธรรมชาติ
-กาบกล้วย,.ใบเตย,ผักตบชวา,ใบตะไคร้,ใบอ้อย
ครูเตรียมฉลากวัตถุดิบธรรมชาติ เช่น กาบกล้วย,.ใบเตย,ผักตบชวา,ใบตะไคร้,ใบอ้อย
-นักเรียนแต่ละกลุ่มจับฉลากเลือกวัตถุดิบธรรมชาติมาทำกระดาษสา
-ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด  นักเรียนจะนำวัตถุดิบธรรมชาติที่ได้มาทำอย่างไร ?
-ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด “นักเรียนจะนำกระดาษสาของตนเองมาสร้างชิ้นงานที่มีคุณค่าได้อย่างไร?
-ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด “นักเรียนจะนำชิ้นงานที่ได้ไปใช้อย่างไร ให้เกิดประโยชน์?ชิ้นงาน
- ชิ้นงานจากระดาษสา คนละ 5 ชิ้น
- สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์

ภาระงาน
-พูดคุยเกี่ยวกับการเลือกวัตถุดิบธรรมชาติมาทำกระดาษสา เช่น กาบกล้วย,.ใบเตย,ผักตบชวา,ใบตะไคร้,ใบอ้อย
-พูดคุยวางแผนทำกระดาษสาจากวัตถุดิบธรรมชาติ และขั้นตอนการทำกระดาษสา

ความรู้
สามารถออกแบบผลิตภัณฑ์และสร้างสรรค์กระดาษจากวัตถุดิบธรรมชาติในท้องถิ่นได้อย่างคุ้มค่า
ทักษะ :
ทักษะชีวิต
การเลือกใช้เครื่องมือในการการคิดวิเคราะห์ข้อมูล สร้างสรรค์ชิ้นงานได้อย่างคุ้มค่า และเหมาะสม
ยินดีและพอใจในสิ่งที่ตนเองมี เคารพสิทธิซึ่งกันและกัน
เข้าใจและมีเป้าหมายในการเรียนรู้
ทักษะการคิด
 - การคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์สิ่งที่ได้เรียนรู้จากการดูภาพยนตร์และคลิป รวมทั้งสามารถเชื่อมโยงกับชีวิตประจำวันของตนเองได้
การคิดวิเคราะห์และจัดการปัญหาในการทำงานกลุ่ม
การคิดสร้างสรรค์ชิ้นงานเพื่อ
ทักษะการแก้ปัญหา
การคิดวิเคราะห์และจัดการปัญหาในการทำงานกลุ่ม
คุณลักษณะ :
เคารพ สิทธิ หน้าที่ เห็นคุณค่าและเชื่อมโยงความคิดเห็นของตนเองและผู้อื่นอย่างไม่มีอคติ
ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่
มีความรับผิดชอบและมุ่งมั่นในการทำงาน
Week
lnput
Process
Output
Outcome
9
โจทย์ :
 - นิทรรศการ
 - การแสดงละคร
-เต้นประกอบเพลง

 Key  Question
-นักเรียนได้เรียนรู้อะไรบ้างเกี่ยวกับ หน่วย  กระดาษ” ?
- นักเรียนจะเผยแพร่ความรู้เรื่องเกี่ยวกับหน่วย.กรดาษ ให้ผู้อื่นเข้าใจได้อย่างไร ?ครื่องมือคิด
Brainstorms : ระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับประโยชน์กระดาษ
Think Pair Share : สิ่งได้เรียนรู้จากการดูคลิปวีดีโอ
Wall  Thinking : ชาร์ต ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสิ่งที่ได้ดูคลิปวีดีโอ

Show and Share : นำเสนอชิ้นงาน
ผู้ร่วมสร้างการเรียนรู้
- ครู
- นักเรียน
สื่อและแหล่งเรียนรู้
- บรรยากาศภายในชั้นเรียน
คลิปวีดีโอ กบนอกกะลา “ตอนกระดาษไม่มีวันตาย”
-กระดานชนวน แผ่นดินน้ำมัน แผ่นไม้
- นักเรียนร่วมกันทบทวนกิจกรรมของสัปดาห์ที่ผ่านมา
- ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด นักเรียนได้เรียนรู้อะไรบ้างเกี่ยวกับ หน่วยกระดาษ
 -ครูและนักเรียนร่วมกันทบทวนสิ่งที่ได้เรียนรู้เกี่ยวกับโครงงาน
-ให้นักเรียนดูผลงานของตนเองตลอด
ทั้ง Q 3  ที่ผ่านมา

 ชิ้นงาน
-Mind  Mapping  หลังเรียน
-สรุปความเข้าใจรายสัปดาห์
- การแสดงละคร
ภาระงาน
- การตอบคำถามและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการเผยแพร่และถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับ หน่วยกระดาษให้ผู้อื่นเข้าใจ
- การวางแผนการแสดงละคร/ร้องเพลงความรู้
-สามารถเผยแพร่และถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับ หน่วยกระดาษให้เกิดประโยชน์สูงสุด ชี้ ให้เห็นคุณค่า ตระหนักถึงความสำคัญของกระดาษและมีทักษะการใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข
ทักษะ :
ทักษะชีวิต
การเลือกใช้เครื่องมือในการการคิดวิเคราะห์ข้อมูล สร้างสรรค์ชิ้นงานได้อย่างคุ้มค่า และเหมาะสม
ยินดีและพอใจในสิ่งที่ตนเองมี เคารพสิทธิซึ่งกันและกัน
เข้าใจและมีเป้าหมายในการเรียนรู้

ทักษะการคิด
 - การคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์สิ่งที่ได้เรียนรู้จากการดูภาพยนตร์และคลิป รวมทั้งสามารถเชื่อมโยงกับชีวิตประจำวันของตนเองได้
การคิดวิเคราะห์และจัดการปัญหาในการทำงานกลุ่ม
การคิดสร้างสรรค์ชิ้นงานเพื่อ
ทักษะการแก้ปัญหา
การคิดวิเคราะห์และจัดการปัญหาในการทำงานกลุ่ม
คุณลักษณะ :
เคารพ สิทธิ หน้าที่ เห็นคุณค่าและเชื่อมโยงความคิดเห็นของตนเองและผู้อื่นอย่างไม่มีอคติ
ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่
มีความรับผิดชอบและมุ่งมั่นในการทำงาน

สิ่งที่รู้แล้วสิ่งที่อยากเรียนรู้
สิ่งที่รู้แล้ว
สิ่งที่อยากเรียนรู้
 - กระดาษสามารถทำว้าวได้                                                    
 - ต้นยูคาลิปตัสสามารถทำเป็นกระดาษได้                            
 - กระดาษสามารถพับเป็นรูปต่างๆได้ เช่น นก บ้าน เรือ จรวด             
 - กระดาษทำเป็นของเล่นได้   เช่น ว่าว หุ่นยนต์                         
 - กระดาษเป็นของใช้ได้เช่น กระดาษทิชชู                            
 - สมุด/หนังสือทำมาจากกระดาษ                                                      
  - กระดาษนำมาวาดภาพ/เขียนหนังสือได้                                                    
 -กระดาษทำเป็นแก้วน้ำได้                                                    
 - ถุงกระดาษทำมาจากกระดาษที่ใช้แล้วเช่นกระดาษหน้าเดียว               
 - กระดาษชาร์ตแข็งทำเป็นหมวกได้                                     
  - กระดาษทำสิ่งต่างๆ ได้เช่นตัด พับ ฉีก                                
  - แสตมป์ทำมาจากกระดาษ                                                  
   - กระดาษใช้จดบันทึกเขียนสิ่งต่างๆ                                             
  - ปฏิทินทำมาจากกระดาษ                                                               
   - กระดาษทำเป็นนิทานได้                                                            
   - ซองจดหมายทำมาจากกระดาษ                                                   
   - กล่องลังทำมาจากกระดาษ                                                             
   - ต้นไม้สามารถทำกระดาษได้                                                       
 - กระดาษหนังสือพิมพ์ทำเป็นว่าวได้
- การทำกระดาษมีขั้นตอนอะไรบ้าง
- กระดาษพับเป็นอะไรได้บ้าง/พับอย่างไร
- กระดาษทำมาจากต้นไม้อะไรบ้าง
- ในสมัยก่อนกระดาษทำมาจากอะไร
- จะเกิดอะไรขึ้นถ้าโลกนี้ไม่มีกระดาษ
- กระดาษมีกี่ประเภท อะไรบ้าง
- กระดาษ 1 แผ่นต้องใช้ต้นไม้กี่ต้น
- กระดาษทำงานจากอะไรได้บ้าง
- ในวันหนึ่งๆ ประเทศไทยใช้กระดาษปริมาณเท่าใด
- กระดาษมีประโยชน์อย่างไรบ้าง
- กระดาษทำเป็นของใช้อะไรได้บ้าง
- กระดาษทำเป็นของเล่นอะไรได้บ้าง
- เครื่องมือในการผลิตกระดาษมีอะไรบ้าง
- เราจะผลิตกระดาษใช้เองได้หรือไม่
- อนาคตจะมีกระดาษใช้หรือไม่
- ถ้าเราใช้กระดาษมากๆจะเกิดอะไรขึ้นกับโลกของเราบ้าง
- กระดาษในอนาคตจะเป็นอย่างไร
- ถ้ากระดาษหมดจะใช้อะไรแทนได้บ้าง
- กระดาษที่ใช้แล้วนำกลับมาใช้ใหม่ได้หรือไม่/ ทำอย่างไร


ตารางวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างหัวเรื่องโครงงานกับมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดแต่ละกลุ่มสาระ
หน่วยการเรียนรู้ เรื่อง  ราชาในวังกระดาษ
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  1  ภาคเรียนที่ 2/2557  (Quarter : 3)สาระการเรียนรู้


มาตรฐานการเรียนรู้รายวิชาและตัวชี้วัด

วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนา
 และวัฒนธรรม
สุขศึกษาและพลานามัย
ศิลปศึกษา
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ประวัติศาสตร์
สร้างแรงบันดาลใจการเรียนรู้
- เลือกสิ่งที่อยากเรียนรู้
- เลือกหัวข้อโครงงาน
- สิ่งที่รู้แล้ว/  
สิ่งที่อยากเรียนรู้
- Mind Mapping
ก่อนเรียน
- ปฏิทินการเรียนรู้

มาตรฐาน ว 1.2
อธิบายลักษณะต่างๆของสิ่งมีชีวิตใกล้ตัว  (1.2 .1/1)
มาตรฐาน ว 3.1
สังเกตและระบุลักษณะที่ปรากฏหรือสมบัติของกระดาษ (3.1 .1/1)
ระบุชนิดและเปรียบเทียบสมบัติของกระดาษแต่ละชนิด
(3.1 .2/1)
อธิบายการใช้ประโยชน์ของกระดาษแต่ละชนิด  (3.1 .3/2)
มาตรฐาน ว 8.1
-ใช้กระบวนการการทางวิทยาศาสตร์ ตั้งคำถาม
มาตรฐาน ส 2.1
- เคารพ ให้เกียรติ เห็นคุณค่าของตนเอง ผู้อื่น ปฏิบัติตนตามข้อตกลงในห้องเรียนและเป็นสมาชิกที่ดีของห้องเรียน
 (ส 2.1 . 1/1)
- อธิบายและปฏิบัติตนได้อย่างเหมาะสมในการดำรงชีวิตในสังคมที่หลากหลายและแตกต่าง และสามารถอธิบายผลที่จะเกิดขึ้นจากการกระทำใดๆของตน
(ส 2.1 . 1/2)
มาตรฐาน พ  2.1
- ระบุบทบาทหน้าที่ของตนเองต่อสมาชิกในกลุ่มและเพื่อนร่วมชั้นในการเลือกสิ่งที่อยากเรียนรู้ได้
 (พ 2.1 . 1/1)
- ให้เกียรติและบอกความสำคัญของเพื่อนต่อการเลือกสิ่งที่อยากเรียนรู้หรือการทำกิจกรรมต่างๆร่วมกันได้ (พ 2.1 . 1/2)

มาตรฐาน ศ 1.1
- วาดภาพเพื่อถ่ายทอดความรู้สึกเกี่ยวกับสิ่งที่อยากเรียนรู้ (ศ 1.1 . 1/1)
- อธิบายเกี่ยวกับความรู้สึกของตนเองต่อสิ่งที่อยากเรียนรู้ให้ผู้อื่นเข้าใจได้
(ศ 1.1 . 1/2)
- มีทักษะพื้นฐานในการใช้วัสดุ อุปกรณ์สร้างงานศิลปะโดยการใช้สีด้วยเทคนิคต่างๆ
(ศ 1.1 .1/3 - 4)
มาตรฐาน ง  1.1
-         เลือกใช้วัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือในการทำงานได้อย่างเหมาะ สมและปลอดภัย
(ง 1.1 . 1/2)
-          สามารถทำงานได้ด้วยตนเอง  แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น มีความละเอียดรอบคอบ
กระตือรือร้น  รับผิด ชอบและตรงต่อเวลา
(ง 1.1 . 1/2- 3)

มาตรฐาน ส 4.1
- อธิบายความหมายและความสำคัญสิ่งที่อยากเรียนรู้ได้           (ส 4.1 ป.4/1)
- สามารถศึกษาค้นคว้าสืบค้นความสำคัญของสิ่งที่อยากเรียนรู้โดยใช้หลักฐานที่หลากหลาย              (ส 4.1 ป.5/1)
- สามารถรวบรวมข้อมูลจากแหล่งต่างๆเพื่อตอบคำถามเรื่องที่สนใจอยากเรียนรู้อย่างมีเหตุผล (ส 4.1 ป.5/2)


สาระการเรียนรู้


มาตรฐานการเรียนรู้รายวิชาและตัวชี้วัด

วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนา
 และวัฒนธรรม
สุขศึกษา
และพลานามัย
ศิลปศึกษา
การงานอาชีพ
และเทคโนโลยี
ประวัติศาสตร์
เกี่ยวกับเรื่องที่ศึกษาตามความสนใจ (ว 8.1 ป./1)
- วางแผนการศึกษาค้นคว้า  สำรวจ ตรวจสอบ โดยใช้ความคิดของตนเอง ของกลุ่ม และผู้รู้ (ว 8.1ป.1/2)
- ใช้เครื่องมือ สื่อ วัสดุอุปกรณ์ในการศึกษาค้นคว้า ตรวจสอบ รวบรวมข้อมูล บันทึก หรือสรุปผลการเรียนรู้อย่างเหมาะสม (ว 8.1 .1/3)
- จัดกลุ่มข้อมูลเปรียบเทียบและนำเสนอผลการตรวจสอบ แสดงความคิดเห็นเป็นกลุ่มรวบรวม และสรุปความรู้ได้ 
(ว 8.1 ป.1/4-6)
-       นำเสนอสิ่งที่ตนสนใจอยาก
เรียนรู้ให้ผู้อื่นเข้าใจผ่านการเล่าหรือการทำชิ้นงาน
(ว 8.1 ป.1/7)

- ยอมรับในความคิด และความเชื่อของของผู้อื่นที่มีความแตกต่างจากตนเองในการเลือกและกำหนดสิ่งที่อยากเรียนรู้
 (ส 2.1 . 2/3)
- เคารพและให้เกียรติในสิทธิและเสรีภาพของตนเองและผู้อื่นในการเลือกและตัดสินใจ
(ส 2.1 . 2/4)
มาตรฐาน ส 2.2
-อธิบายความสัมพันธ์ของตนเองและสมาชิกในกลุ่มในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของสังคม
(ส 2.2 . 1/1)
-     รู้จักและปฏิบัติตามบทบาท สิทธิ หน้าที่ของตนและเคารพสิทธิของ
     มาตราฐาน พ 3.2สามารถปฏิบัติตนตามข้อตกลงในการทำงานกลุ่มได้ (3.2 . 2/2)
มาตรฐาน พ 5.1
สามารถระบุบทบาทหน้าที่ของตนเองในการเป็นสมาชิกกลุ่มได้
(2.1 . 2/1)

- จินตนาการสร้าง สรรค์ และออกแบบภาพประกอบกิจกรรมการเรียนรู้และวาดภาพ ประกอบ ผลงาน     (ศ 1.1.2/3)
-       สร้างสรรค์ผลงานวาดภาพสิ่งที่อยากเรียนรู้และนำเสนอให้ผู้อื่นเข้าใจได้             (ส 1.1 ป.3/6) 


มาตรฐาน ง 2.1
- มีความคิดสร้างสรรค์สามารถนำสิ่งที่ได้ดูได้ฟัง และได้เห็นไปถ่ายทอดเป็นชิ้นงานภาพวาด รวมทั้งวางแผนล่วงหน้าในการเรียนได้
(ง 2.1 ป.2/4)


สาระการเรียนรู้


มาตรฐานการเรียนรู้รายวิชาและตัวชี้วัด

วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนา
 และวัฒนธรรม
สุขศึกษา
และพลานามัย
ศิลปศึกษา
การงานอาชีพ
และเทคโนโลยี
ประวัติศาสตร์


ผู้อื่น (ส 2.2 . 1/2)
-    มีส่วนร่วมในการตัดสินใจและแสดงความคิดเห็นต่อการเลือกสิ่งที่อยากเรียนรู้หรือวางแผนการเรียนรู้
(ส 2.2 . 1/3)
สาระการเรียนรู้


มาตรฐานการเรียนรู้รายวิชาและตัวชี้วัด

วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนา
 และวัฒนธรรม
สุขศึกษา
และพลานามัย
ศิลปศึกษา
การงานอาชีพ
และเทคโนโลยี
ประวัติศาสตร์
ความหมาย/ความสำคัญ/ที่มา/ประเภทของกระดาษ
-    ความหมายของกระดาษ
-    ที่มาและวิวัฒนาการของกระดาษ
-    ประโยชน์ของกระดาษ
-    ความสำคัญของกระดาษ
(จะเกิดอะไรขึ้นถ้าโลกนี้ไม่มีกระดาษ)
-โทษของกระดาษ
-    ศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับประเภท/ชนิดของกระดาษ
-    ลักษะของกระดาษแต่ละประเภทมาตรฐาน ว 1.1
เปรียบเทียบและอธิบาย
ความเหมือนหรือความแตกต่างของกระดาษประเภทต่างๆว่ามีความเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไร พร้อมกับอธิบายประโยชน์ของกระดาษชนิดนั้น (ว 1.1 ป.1/1)
มาตรฐาน ว 1.2
อธิบายเกี่ยวกับลักษณะกระดาษประเภทต่างๆที่สังเกตพบในที่ต่างๆตามความเข้าใจ (ว 1.2 ป.1/1)
มาตราฐาน ว 3.1
- เข้าใจและสามารถสังเกตแลพร้อมกับระบุสมบัติของวัสดุที่ นำมาทำกระดาษ
(3.1 1/1)
-เข้าใจและสามารถเปรียบ เทียบสมบัติของวัตถุดิบ
มาตรฐาน ส 2.1
ปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีในการอยู่ร่วมกันในกลุ่มหรือในชั้นเรียนโดยการเคารพและให้เกียรติผู้อื่น(ส 2.1 . 1/1)
มาตรฐาน ส 2.2
-       อธิบายเกี่ยวกับความหมาย ความสำคัญ ที่มาและประเภทของกระดาษได้(ส 2.2 . 1/1)
-รู้บทบาทหน้าที่ของตนเองต่อผู้อื่น สังคม รวมถึงเคารพสิทธิและหน้าที่ของผู้อื่นในการอยู่ร่วมกันในสังคม
(ส 2.2 . 1/2)มาตรฐาน พ  2.1
-     รู้จัก เข้าใจ เห็นคุณค่าต่อสมาชิกในชั้นเรียนตนเองและปฏิบัติตนต่อผู้อื่นด้วยความรัก ความผูกพัน (พ 2.1 . 1/1)
-         รู้จักและเข้าใจตนเอง
สามารถอธิบายเกี่ยวกับสิ่งที่ตนชื่นชอบและภาคภูมิใจ
(พ 2.1 . 1/2)
-         อธิบายลักษณะของกระดาษประเภทต่างๆ เช่นสี ขนาด รูปทรง คามหนาบาง ความแตกต่างและความเหมือนได้
(พ 2.1 . 1/3)
มาตรฐาน ศ 1.1
-  บรรยายเกี่ยวกับรูร่าง รูปทรง ลักษณะ ของกระดาษประเภทต่างๆได้ (ศ 1.1 . 1/1)
-     อธิบายเกี่ยวกับ
ความรู้สึกของตนเองที่มีต่อกระดาษได้
(ศ 1.1 . 1/2)
-               มีทักษะในการใช้
วัสดุอุปกรณ์ การทำงานเพื่อสร้างสรรค์ชิ้นงานเกี่ยวกับประเภทต่างๆของกระดาษ
(ศ 1.1 . 1/3)
-       สรรค์สร้างงานศิลปะโดยการวาดภาพ ระบายสีเพื่อถ่ายทอดความรู้สึก
มาตรฐาน ง 1.1
-    สามารถวางแผนและลงมือทำงานอย่างเป็นลำดับขั้นตอนเพื่อให้งานบรรลุตามเป้าหมาย(ง 1.1 . 1/1)
-      เลือกใช้วัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือในการทำงานได้อย่างเหมาะสมและปลอดภัย
(ง 1.1 . 1/2)
-    รู้วิธีการทำงานให้
สำเร็จอย่างมีคุณภาพด้วยความกระตือรือร้น เอาใจใส่เพื่อให้ทันเวลาที่กำหนด
(ง 1.1 . 1/3)
มาตรฐาน ง 2.1
สามารถบอกประโยชน์ของกระดาษ

มาตรฐาน ส 4.1
-      อธิบายเกี่ยวกับวัน เดือน ปีและช่วงเวลาต่างๆตามปฏิทินในการศึกษาหาข้อมูลเกี่ยวกับวิวัฒนาการของกระดาษตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันได้
(ส 4.1 ป.1/1)
-      สามารถเรียงลำดับเหตุการณ์ต่างๆเกี่ยวกับวิวัฒนาการของกระดาษตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน
(ส 4.1 ป.1/2)
- สามารถสืบค้นประวัติ
ความเป็นมาของกระดาษโดยการสอบถามผู้เกี่ยวข้อง
(ส 4.1 ป.1/3)


สาระการเรียนรู้


มาตรฐานการเรียนรู้รายวิชาและตัวชี้วัด

วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนา
 และวัฒนธรรม
สุขศึกษา
และพลานามัย
ศิลปศึกษา
การงานอาชีพ
และเทคโนโลยี
ประวัติศาสตร์
ที่นำมาทำกระดาษได้    
(3.1 . 2/1)
- สามารถอธิบายการใช้ประโยชน์ของกระดาษ
แต่ละชนิด (3.1 .3/2)
มาตรฐาน ว 6.1
สำรวจ ศึกษา สอบถามข้อมูลเกี่ยวกับความหมาย ที่มา ความสำคัญและประเภทของกระดาษ (ว 6.1 ป.1/1)      
มาตรฐาน ว 8.1
-       ตั้งคำถามเกี่ยวกับความหมาย ที่มา ความสำคัญและประเภทขอกระดาษตามที่กำหนดให้หรือตามความสนใจ (ว 8.1 ป.1/1)
-       วางแผน สังเกต สำรวจ ศึกษาค้นคว้าข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับกระดาษ ได้แก่ ความหมาย ที่มา ความสำคัญ
-  มีส่วนร่วมในการตัดสินใจและทำกิจกรรมต่างๆในห้องเรียนตามความสนใจและกระบวนการประชาธิปไตย
(ส 2.2 . 1/3)
มาตรฐาน ส 5.1
สามารถแยกแยะ ลักษณะของกระดาษแต่ละประเภทจากการสังเกต การศึกษาค้นคว้าและการสอบถามจากผู้รู้
(ส 5.1 . 1/1)

มาตรฐาน พ.4.1
-บอกลักษณะการมีสุขภาพดีจากการทำงานที่ได้รับมอบหมายและการทำงานร่วมกับผู้อื่น  (พ 4.1  2/1)
-อธิบายอาการและวิธีการป้องกันการเจ็บป่วย การบาดเจ็บที่อาจเกิดขึ้นจากการทำงานต่างๆ                (พ 4.1  2/4)
-ปฏิบัติตามคำแนะนำเมื่อมีอาการเจ็บป่วยและบาดเจ็บ
(พ 4.1  2/5)
มาตรฐาน พ.5.1
-ปฏิบัติตนในการป้องกันอุบัติเหตุที่อาจ
เกี่ยวกับกระดาษได้
(ศ 1.1 . 1/4-5)


 แต่ละชนิดได้
( 2.1 . 2/1)
- สามารถสร้างของเล่นของเล่นของใช้อย่างง่ายจากกระดาษแต่ละชนิดได้ (2.1 .2/2)
- สามารถนำความรู้และทักษะการทำกระดาษไปประยุกต์ใช้ในการประดิษฐ์สิ่งของเครื่องใช้ได้
(2.1 .6/3)
มาตรฐาน ง 3.1
- อธิบายความหมาย ที่มา ความสำคัญและประเภทของกระดาษเพื่อให้ผู้อื่นเข้าใจผ่านการเล่า บรรยาย หรือถ่ายทอดผ่านชิ้นงาน
(ง 3.1 . 1/1)
มาตรฐาน ส 4.1
สามารถอธิบายประวัติความเป็นมาของกระดาษได้
(4.1 .1/3)
มาตรฐาน ส 4.2
- อธิบายเกี่ยวกับความเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมของสิงต่างๆรอบตัวที่มีผลต่อกระดาษในปัจจุบันและอนาคต
 (ส 4.2 1/1)
- อธิบายผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมที่มีผลต่อลักษณะของกระดาษ การใช้กระดาษ  (ส4.2 1/2)            สาระการเรียนรู้


มาตรฐานการเรียนรู้รายวิชาและตัวชี้วัด

วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนา
 และวัฒนธรรม
สุขศึกษา
และพลานามัย
ศิลปศึกษา
การงานอาชีพ
และเทคโนโลยี
ประวัติศาสตร์

และประเภทของกระดาษ
(ว 8.1 ป.1/2)
-     ใช้วัสดุอุปกรณ์ในการ
บันทึกข้อมูลเกี่ยวกับกระดาษได้อย่างเหมาะสมและปลอดภัย (ว 8.1 ป.1/3)
-       จัดกลุ่มข้อมูลประเภทของ
กระดาษที่ได้จากการศึกษาค้นคว้า สอบถาม สำรวจแล้ว
นำเสนอความเข้าใจให้ผู้อื่นทราบผ่านการเล่า บรรยาย อธิบายหรือการทำชิ้นงานเกี่ยวกับแนวคิดของงานหรือข้อมูลและแสดงความคิดเห็นอย่างสร้างสรรค์
(ว 8.1 ป.1/4 - 7)
เกิดขึ้นจากการทำงานได้ (พ 5.1  2/1)-         เข้าใจและสามารถรวบรวมข้อมูลจากแหล่งข้อมูลต่างๆที่น่าเชื่อถือ รวมทั้งรู้จัก
การสืบค้นจากแหล่ง ข้อมูลที่หลากหลาย เพื่อศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับประเภทของกระดาษได้
(ง 3.1 ป.2/1)
-สามารถค้นหาข้อมูลอย่างมีขั้นตอนและนำเสนอข้อมูลในลักษณะต่างๆได้                 (ง 3.1 ป.3/1)

มาตรฐาน ส 4.3
-    อธิบายความหมาย
ของกระดาษ ที่มาความสำคัญ และประเภทของกระดาษได้
(ส 4.3 1/1)            
-ระบุเกี่ยวกับสิ่งที่ตนภาคภูมิใจหรือประทับใจจากการได้ใช้ประโยชน์จากกระดาษ 
(ส 4.3 1/2)          


สาระการเรียนรู้


มาตรฐานการเรียนรู้รายวิชาและตัวชี้วัด

วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนา
 และวัฒนธรรม
สุขศึกษา
และพลานามัย
ศิลปศึกษา
การงานอาชีพ
และเทคโนโลยี
ประวัติศาสตร์
การผลิตกระดาษจากวัสดุที่มีในท้องถิ่น
-    วัสดุในท้องถิ่นที่
สามารถนำมาผลิตกระดาษได้(ฟางข้าว/ใบเตย/กาบกล้วย/ใบอ้อย/ใบตะไคร้/ผักตบชวา/ใบสับปะรด)
-    วัสดุ อุปกรณ์ในการผลิต
กระดาษ
-    ขั้นตอนการผลิตกระดาษ
-    ข้อดี/ข้อเสียของการผลิต
กระดาษใช้เอง
-    การสรรค์สร้างชิ้นงาน
จากกระดาษที่ผลิตใช้เอง


มาตรฐาน ว 1.1
เข้าใจและสามารถอธิบายลักษณะหน้าที่ของโครงสร้างภายนอกของพืชที่ใช้ผลิตกระดาษได้ (1.1 .1/2 )
มาตราฐาน 1.2
 สามารถอธิบายประโยชน์ของพืชแต่ละชนิดที่ใช้ผลิตกระดาษได้(1.2 .2/1 )
มาตราฐาน ว 2.1
เข้าใจสภาพแวดล้อมในท้องถิ่นที่มีผลต่อการปลูกพืชที่มีผลต่อการผลิตกระดาษ
(2.1 .1/1)
มาตราฐาน ว 2.2
สามารถสำรวจทรัพยากร ธรรมชาติในท้องถิ่น พร้อมทั้งอธิบายเกี่ยวกับการใช้ทรัพยากรธรรมชาติในการผลิตกระดาษอย่างประหยัด
มาตรฐาน ส 2.1
-  ปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่
ดีของครอบครัว โรงเรียน และชุมชนที่ตนอยู่อาศัยโดยการเคารพและให้  
เกียรติผู้อื่น                    (ส 2.1 . 1/1)
-           ยอมรับฟังความคิดเห็น ความเชื่อของผู้อื่นที่แตกต่างจากตนโดยปราศจากอคติ
(ส 2.1 . 1/2)
มาตรฐาน ส 2.2
-          บอกโครงสร้าง
บทบาทและหน้าที่ของตนเองในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของสังคมหรือชั้นเรียน รวมถึงรู้บทบาทหน้าที่ของตนเอง
(ส 2.2 . 1/1)
มาตรฐาน พ 2.1
-     เข้าใจ เห็นคุณค่า
และปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดี
 (พ 2.1  .1/1)
-         อธิบายเกี่ยวกับลักษณะ ความแตกต่างและความเหมือนของกระดาษแต่ละประเภท
(พ 2.1  .1/3)
มาตรฐาน พ 4.1
- บอกลักษณะการมีสุขภาพดีจากการร่วม ผลิตกระดาษจากวัสดุที่มีในท้องถิ่น
(พ 4.1  .2/1)
มาตรฐาน ศ 1.1
เข้าใจและสามารถอธิบายเกี่ยวกับรูปร่าง รูปทรงและลักษณะต่างๆของวัสดุในการทำกระดาษแต่ละชนิด (1.1.1/1)
-        บอกความรู้สึกที่มีต่อกระบวนการผลิตกระดาษแต่ลขั้นตอน(1.1 .1/2)
-        มีทักษะในการใช้
วัสดุ อุปกรณ์และเครื่องมือเพื่อสร้างสรรค์ชิ้นงานถ่ายทอดเรื่องราวเกี่ยวกับการใช้วัสดุอุปกรณ์จากธรรม ชาติผลิตเป็นกระดาษ  (ศ 1.1  .1/3)
มาตรฐาน ง 1.1
-    อธิบายขั้นตอนการ
ทำงานให้สำเร็จ ประณีตสวยงามและทันตามเวลาที่กำหนด
(ง 1.1 ป.1/1)
-    เลือกใช้วัสดุ อุปกรณ์
ในการทำงานได้อย่างถูกต้อง เหมาะสมและปลอดภัย
(ง 1.1 ป.1/2)
-    ทำงานด้วยตนเอง
หรือร่วมกับผู้อื่นด้วยความกระตือรือร้น เอาใจใส่ อดทน รับผิดชอบเพื่อให้งานสำเร็จทันตามเวลาที่กำหนด
(ง 1.1 ป.1/2)

มาตรฐาน ส 4.1
-        เรียงลำดับช่วงเวลา
และขั้นตอนการผลิตกระดาษจากวัสดุที่มีในท้องถิ่น (ส 4.1 1/2)      
- บอกประวัติความ
เป็นมาและความสำคัญความสำคัญของการผลิตกระดาษจากวัสดุที่มีในท้องถิ่น
(ส 4.1 1/3)      
 มาตรฐาน ส 4.2
- อธิบายลักษณะของ
กระดาษตั้งแต่สมัย ก่อนจนถึงปัจจุบัน
(ส 4.1 1/1)   
- อธิบายเกี่ยวกับ
เหตุการณ์ในอดีตที่มีผลต่อกระดาษประเภทต่างๆ  (ส 4.2 1/2)   


สาระการเรียนรู้


มาตรฐานการเรียนรู้รายวิชาและตัวชี้วัด

วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนา
 และวัฒนธรรม
สุขศึกษา
และพลานามัย
ศิลปศึกษา
การงานอาชีพ
และเทคโนโลยี
ประวัติศาสตร์

คุ้มค่าได้ (2.2 . 3/2)
- สามารถวิเคราะห์ผลการเพิ่มขึ้นของประชากรมนุษย์ต่อการใช้ทรัพยากรธรรมชาติในการผลิตกระดาษได้
(2.2 .6/2)
มาตราฐาน ว 3.1
สามารถเลือกใช้วัสดุและสิ่งของต่างๆ ในกระบวนการผลิตกระดาษได้อย่างแหมาะสมและปลอดภัย
(3.1 . 2/2)
มาตราฐาน ว 5.1
- สามารถทดลองและอธิบายได้ว่าไฟฟ้าเป็นพลังงานส่วนหนึ่งที่ใช้การผลิตกระดาษได้
(5.1 . 2/1)
- สามารถอธิบายความสำคัญของพลังงานไฟฟ้า พร้อมทั้ง

-        เข้าใจและปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของตนเองในการอยู่ร่วมกับผู้อื่นในชั้นเรียน และเคารพผู้อื่นในฐานะเพื่อนมนุษย์
(ส 2.2 . 1/2)
-          มีส่วนร่วมในการ
ตัดสินใจในการทำกิจกรรมเพื่อถ่ายทอดความเข้าใจเกี่ยวกับประเภทต่างๆของกระดาษ
(ส 2.2 . 1/3)
มาตราฐาน ส 3.1
สามารถระบุทรัพยากรที่นำมาใช้ในการผลิตกระดาษได้ (3.1 . 2/1)
มาตรฐาน ส 3.2
เข้าใจและเห็นคุณค่า

- อธิบายอาการและวิธีการป้องกันการเจ็บป่วย การบาดเจ็บที่อาจเกิดขึ้นจากการผลิตกระดาษ (พ 4.1  .2/4)
- ปฏิบัติตามคำแนะนำเมื่อมีอาการเจ็บป่วยและบาดเจ็บจากการทำงาน(พ 4.1  .1/3)
มาตรฐาน พ.5.1
- ปฏิบัติตนในการป้องกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นจากการทำงาน(พ 5.1  .2/1
- วาดภาพระบายสีเพื่อถ่ายทอดความรู้สึกเกี่ยวกับวัสดุอุปกรณ์และขั้นตอนในการผลิตกระดาษจากวัสดุในท้องถิ่น(ศ 1.1  .1/5)

มาตรฐาน ง 3.1
-    อธิบายข้อมูลเกี่ยวกับ
วัสดุอุปกรณ์และขั้นตอนในการผลิตกระดาษจากวัสดุที่มีในท้องถิ่น (ง 3.1 ป.1/1)
- สามารถบอกขั้นตอนการผลิตกระดาษจากแหล่งข้อมูลที่อยู่ใกล้ได้ (1.1 2/3)

มาตรฐาน ส 4.3
อธิบายความหมายและความสำคัญของกระดาษ(ส 4.3 1/1)   


สาระการเรียนรู้


มาตรฐานการเรียนรู้รายวิชาและตัวชี้วัด

วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนา
 และวัฒนธรรม
สุขศึกษา
และพลานามัย
ศิลปศึกษา
การงานอาชีพ
และเทคโนโลยี
ประวัติศาสตร์

เสนอวิธีใช้ไฟฟ้าใน
กระบวนการผลิตกระดาษได้
อย่างประหยัดและปลอดภัย
(5.1 . 3/2)
มาตรฐาน ว 8.1
-       ตั้งคำถามเกี่ยวกับการผลิตกระดาษจากวัสดุที่มีในท้องถิ่นตามที่กำหนดหรือสนใจ (ว 8.1 ป.1/1)
-         วางแผน สังเกต สำรวจ ศึกษาค้นคว้า สอบถามเกี่ยวกับการวัสดุอุปกรณ์ ขั้นตอนในการผลิตกระดาษ ข้อดีและข้อเสียของการผลิตกระดาษใช้เอง
(ว 8.1 ป.1/1)
ของการทำงานร่วมกัน
ของสมาชิกในกลุ่ม
(ส 3.2 . 1/3)
มาตรฐาน ส 5.2
- อธิบายเกี่ยวกับสิ่งต่างๆ
ที่มีผลต่อลักษณะของกระดาษประเภทต่างๆ
(ส 5.2 . 1/1)
- สังเกต อธิบายและ
เปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงของกระดาษจากสมัยอดีตจนถึงสมัยปัจจุบัน
(ส 5.2 . 1/2)


สาระการเรียนรู้


มาตรฐานการเรียนรู้รายวิชาและตัวชี้วัด

วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนา
 และวัฒนธรรม
สุขศึกษา
และพลานามัย
ศิลปศึกษา
การงานอาชีพ
และเทคโนโลยี
ประวัติศาสตร์
สรรค์สร้างชิ้นงานจากกระดาษ
- งานประดิษฐ์จากกระดาษเหลือใช้
- วัสดุอุปกรณ์และขั้นตอนในการประดิษฐ์กระดาษเหลือใช้
การเก็บรักษาอุปกรณ์ที่ใช้ทำงาน
- การนำกระดาษกลับมาใช้ใหม่
- การอนุรักษ์ทรัพยากรในการผลิตกระดาษ
- สิ่งที่ใช้ทดแทนกระดาษ
มาตรฐาน ว 3.1
-       สังเกต ระบุและอธิบาย
ลักษณะของทรัพยากรหรือวัสดุที่มีในหมู่บ้านที่นำมาใช้ในการประดิษฐ์สิ่งของ
(ว 3.1 ป.1/1)
-       จำแนกประเภทของกระดาษ
ที่นำมาใช้ในการประดิษฐ์สิ่งของเครื่องใช้
(ว 3.1 ป.1/2)
มาตรฐาน ว 8.1
-       ตั้งคำถามเกี่ยวกับทรัพยากร
หรือวัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ
ในการประดิษฐ์สิ่งของจากกระดาษ (ว 8.1 ป.1/1)
-       วางแผนอย่างเป็นขั้นตอน
ในการการประดิษฐ์สิ่งของจากกระดาษเหลือใช้
 (ว 8.1 ป.1/2)

มาตรฐาน ส 2.1
- ปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัว โรงเรียนและชุมชน โดยรู้จักบทบาทหน้าที่ของตนและเคารพสิทธิของผู้อื่น (ส 2.1 . 1/1)
- เข้าใจ เห็นค่าตนเองและสามารถอธิบายผลที่จะเกิดขึ้นจากการกระทำใดๆของตนเองและผู้อื่น
(ส 2.1 . 1/2)
มาตรฐาน ส 2.2
-          รู้จักบทบาท สิทธิ
หน้าที่ของตนต่อสมาชิกในกลุ่มในฐานะที่เป็นสมาชิกส่วนหนึ่งของสังคม (ส 2.1 . 1/1-2)

มาตรฐาน พ.2.1
-     เข้าใจและเห็นคุณค่า
ของตนเอง และผู้อื่นที่อยู่ร่วมกันในสังคม
(พ 2.1 . 1/1)
มาตรฐาน พ.2.1
-          ระบุสิ่งที่อาจทำให้เกิดอันตรายจากการทำงาน (พ 2.1 . 1/1)
-     อธิบายสาเหตุและการ
ป้องกันอันตรายจากการทำงาน (พ 2.1 . 1/2)
-     สามารถพูดบอกหรือ
แสดงท่าทางขอความช่วยเหลือจากผู้อื่นหากเกิดอันตรายจากการทำงาน (พ 2.1 . 1/3)
มาตรฐาน ศ 1.1
-       อธิบายความเข้าใจ
เกี่ยวกับวัสดุ อุปกรณ์ในการประดิษฐ์สิ่งของจากกระดาษผ่านงานศิลปะ
(ศ 1.1 . 1/1)
-       มีทักษะในการใช้วัสดุอุปกรณ์สร้างงานเพื่อถ่ายทอดความเข้าใจเกี่ยวกับการประดิษฐ์หรือสรรค์สร้างชิ้งานจากกระดาษ
(ศ 1.1 . 1/2)
-วาดภาพเพื่อถ่ายทอดเรื่องราวเกี่ยวกับการประดิษฐ์สิ่งของหรือ
มาตรฐาน ง 1.1
-      ทำงานอย่างมีเป้าหมาย เป็นขั้นตอน เพื่อให้สำเร็จลุล่วงทันตามเวลาที่กำหนด
(ง 1.1 ป.1/1)
-    เลือกใช้วัสดุอุปกรณ์
และเครื่องมือในการทำงานได้อย่างเหมาะสมและปลอดภัย
(ง 1.1 ป.1/2)
-      ทำงานด้วยความกระตือรือร้น เอาใจใส่ อดทนเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย
(ง 1.1 ป.1/3)
มาตรฐาน ง 3.1
-     อธิบายข้อมูลเกี่ยวกับการประดิษฐ์สิ่งของหรือสรรค์สร้างชิ้นงาน
มาตรฐาน ส 4.1
- อธิบายเกี่ยวกับวัน
เดือน ปีตามปฏิทินในการคำนวณระยะเวลาในการประดิษฐ์สิ่งของหรือสรรค์สร้างชิ้นงานจากกระดาษ
(ส 4.1 1/1
-     เรียงลำดับเหตุการณ์ในการประดิษฐ์สิ่งของหรือสรรค์สร้างชิ้นงานจากกระดาษ              (ส 4.1 1/2
มาตรฐาน ส 4.2
- อธิบายความเปลี่ยน แปลงของสภาพ แวดล้อมที่มีผลต่อการใช้กระดาษในท้องถิ่น
(ส 4.2 1/1สาระการเรียนรู้


มาตรฐานการเรียนรู้รายวิชาและตัวชี้วัด

วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนา
 และวัฒนธรรม
สุขศึกษา
และพลานามัย
ศิลปศึกษา
การงานอาชีพ
และเทคโนโลยี
ประวัติศาสตร์-       ใช้วัสดุอุปกรณ์ในการ
ทำงานอย่างถูกต้องเหมาะสมและปลอดภัย (ว 8.1 ป.1/3)
-       จัดกลุ่มข้อมูลของวัสดุ
อุปกรณ์ ขั้นตอนในการประดิษฐ์สิ่งของจากกระดาษ
(ว 8.1 ป.1/4)
-       บันทึกสิ่งที่ตนได้เรียนรู้จาก
การประดิษฐ์สิ่งจากกระดาษแล้วนำเสนอข้อมูลให้ผู้อื่นทราบผ่านการวาดภาพ บรรยายและร่วมกัน
แสดงความคิดเห็น แสดงความรู้สึกต่อกิจกรรมที่ได้ทำ
(ว 8.1 ป.1/4-6)
-       ถ่ายทอดความเข้าใจ
เกี่ยวกับวัสดุอุปกรณ์ในการประดิษฐ์สิ่งของจากกระดาษให้ผู้อื่นทราบด้วยวาจา
(ว 8.1 ป.1/7)
-  มีส่วนร่วมในการ
ตัดสินใจในการเตรียมวัสดุ อุปกรณ์และลงมือประดิษฐ์สิ่งของหรือสรรค์สร้างชิ้นงานจากกระดาษ
(ส 2.1 . 1/3)
มาตรฐาน ส 3.1
-      อธิบายการอนุรักษ์
หรือใช้กระดาษอย่างคุ้มค่าและนำไปใช้ในชีวิตจริง (ส 3.1 . 1/2)
- อธิบายเกี่ยวกับการ
ใช้กระดาษอย่างคุ้มค่าและสร้างสรรค์
(ส 3.1 . 1/3)
มาตราฐาน ส 5.1
สามารถเข้าใจความสัมพันธ์ของสรรพสิ่งที่มีต่อกันและกันใน

สรรค์สร้างชิ้นงานจากกระดาษ
(ศ 1.1 . 2/6)

จากกระดาษเหลือใช้
 (ง 3.1 ป.1/1)

- อธิบายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีตที่มีผลกระทบต่อกระดาษในปัจจุบัน
(ส 4.2 1/2
มาตรฐาน ส 4.3
-      อธิบายความหมายและความสำคัญของกระดาษเหลือใช้
(ส 4.3 1/2)
-        มีความภาคภูมิใจและเห็นคุณค่าของกระดาษโดยรู้จักใช้อย่างคุ้มค่าและสร้างสรรค์
 (ส 4.3 1/2)


สาระการเรียนรู้


มาตรฐานการเรียนรู้รายวิชาและตัวชี้วัด

วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนา
 และวัฒนธรรม
สุขศึกษา
และพลานามัย
ศิลปศึกษา
การงานอาชีพ
และเทคโนโลยี
ประวัติศาสตร์
ระบบธรรมชาติ                (5.1.1/1)
มาตรฐาน ส 5.2
มีส่วนร่วมในการ
จัดสรรทรัพยากรในชุมชนของตนโดยการใช้กระดาษอย่างคุ้มค่าและสร้างสรรค์
(ส 5.2 . 1/3)

สาระการเรียนรู้


มาตรฐานการเรียนรู้รายวิชาและตัวชี้วัด

วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนา
 และวัฒนธรรม
สุขศึกษา
และพลานามัย
ศิลปศึกษา
การงานอาชีพ
และเทคโนโลยี
ประวัติศาสตร์
กระดาษในอนาคต
- ลักษณะรูปร่าง
- วัตถุดิบที่ใช้
- กระบวนการผลิต
มาตรฐาน ว 1.1
เปรียบเทียบความแตกต่างของกระดาษในปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคตได้
(ว 1.1 ป.1/1)
มาตรฐาน ว 1.2
ระบุลักษณะของกระดาษใน
ท้องถิ่นในอนาคตได้
 (ว 1.2 ป.1/1)
มาตรฐาน ว 1.8
- ตั้งคำถามเกี่ยวกับลักษณะของกระดาษในอนาคต
 (ว 1.8 ป.1/1)
- สังเกต วิเคราะห์ ใคร่ครวญเกี่ยวกับแนวโน้มของกระดาษในอนาคตโดยความคิดของตนหรือผู้รู้ได้
(ว 1.8 ป.1/2)
-                    

มาตรฐาน ส 2.1
ปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัว โรงเรียนและชุมชนที่ตนอยู่อาศัยทั้งในปัจจุบันและอนาคต (ส 2.1 . 1/1)
-      เห็นคุณค่าผู้อื่นและรู้ผลของการกระทำในด้านด้านต่างๆทั้งของตนเองและผู้อื่น (ส 2.1 . 1/2)
มาตรฐาน ส 2.2
-      อธิบายเกี่ยวกับโครงสร้าง บทบาทและหน้าที่ของสมาชิกของครอบครัว โรงเรียนและชุมชนในอนาคตได้
(ส 2.2 . 1/1)
-      รู้จักบทบาท สิทธิหน้าที่ของตนเองในฐานะที่เป็นสมาชิกส่วนหนึ่ง
มาตรฐาน พ.2.1
-     ระบุแนวโน้มอนาคตของความสัมพันธ์ของสมาชิกในครอบครัวได้
(พ 2.1 . 1/1)
-        อธิบายเกี่ยวกับสิ่งที่ตนชื่นชอบ ความภาคภูมิใจและความใฝ่ฝันในอนาคตได้
(พ 2.1 . 1/2)
-     อธิบายลักษณะของกระดาษในอนาคตได้
(พ 2.1 . 1/3)
มาตรฐาน พ 3.2
-     รู้จักดูแลตนเอง ออก
กำลังกาย รับประทานอาหารที่มีประโยชน์และพักผ่อนให้
มาตรฐาน ศ 1.1
อธิบายเกี่ยวกับรูปร่าง ลักษณะของกระดาษในอนาคตได้
(ศ 1.1 . 1/1)
-        อธิบายความรู้สึก
ของตนเองที่มีกระดาษในอนาคต
(ศ 1.1 . 1/2)
-     มีทักษะในการใช้
วัสดุ อุปกรณ์สรรค์สร้างชิ้นงานเพื่อถ่ายทอดเรื่องราวหรือลักษณะของกระดาษในอนาคตได้
(ศ 1.1 . 1/3)
-        วาดภาพเพื่อสื่อ
ถึงลักษณะของกระดาษในอนาคตโดยใช้สีต่างๆ
มาตรฐาน ง 1.1
-         อธิบายวิธีการทำงานเพื่อช่วยเหลือตนเองในอนาคตโดยใช้วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือในการทำงานได้อย่างเหมาะสม ประหยัดและปลอดภัย
(ง 1.1 . 1/1-2)
-     ทำงานเพื่อช่วยเหลือตนเอง ครอบครัวอย่างตั้งใจ กระตือรือร้น อดทน รับผิดชอบและตรงต่อเวลา
(ง 1.1 . 1/3)


มาตรฐาน ส 4.1
-        อธิบายเกี่ยวกับวัน เดือน ปีและการนับช่วงเวลาตามปฏิทินของกระดาษจากอดีตถึงปัจจุบันได้
(ส 4.1 ป.1/1)
-เรียงลำดับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับกระดาษในสมัยอดีต ปัจจุบันและอนาคตได้
(ส 4.1 ป.1/2)
- บอกประวัติของกระดาษโดยการสอบถามจากผู้รู้ เช่นครู ผู้ปกครองหรือจากการศึกษาค้นคว้าข้อมูลด้วยตนเอง
 (ส 4.1 ป.1/3)สาระการเรียนรู้


มาตรฐานการเรียนรู้รายวิชาและตัวชี้วัด

วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนา
 และวัฒนธรรม
สุขศึกษา
และพลานามัย
ศิลปศึกษา
การงานอาชีพ
และเทคโนโลยี
ประวัติศาสตร์

-             แสดงความคิดเห็นและอธิบายแนวคิดของกระดาษในอนาคตโดยการเขียนภาพหรือข้อความสั้นๆได้
(ว 1.8 ป.1/5-6)
-       นำเสนอแนวคิดด้วยวาจา
เกี่ยวกับกระดาษในอนาคตให้ผู้อื่นเข้าใจได้(ว 1.8 ป.1/7)

ของสังคมแลรู้จักเคารพ ให้เกียรติผู้อื่น
(ส 2.2 . 1/2)
-  มีส่วนร่วมในการ
ตัดสินใจและทำกิจกรรมในครอบครัว โรงเรียนและชุมชนตามกระบวน การประชาธิปไตย
 (ส 2.2 . 1/3)
มาตรฐาน ส 3.1
ตระหนัก เห็นคุณค่า
ของทรัพยากรในท้องถิ่นและรู้จักใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าโดยคำนึงถึงอนาคต(ส 3.1 . 1/3)
มาตรฐาน ส 5.2
- อธิบายเกี่ยวกับสิ่งต่างๆรอบตัวที่ส่งผลต่อความเป็นอยู่ของผู้คนในอดีต
เพียงพอเพื่อสุขภาพทีดีทั้งในปัจจุบันและอนาคต (พ 3.2 . 1/1)
มาตรฐาน พ 4.1
-     อธิบายอาการเจ็บป่วยที่อาจเกิดขึ้นกับตนเองในอนาคตได้
(พ 4.1 . 1/2)
-     ปฏิบัติตนได้ถูกต้องเมื่อมีอาการเจ็บป่วยจากการทำงานที่อาจเกิดขึ้นได้ (พ 4.1 . 1/3)
มาตรฐาน พ 5.1
-     ระบุสิ่งที่อาจทำให้
เกิดอันตรายจากที่บ้าน โรงเรียนและการป้องกัน (พ 5.1 . 1/1)
-     อธิบายสาเหตุและการป้องกันอันตรายที่เกิด

(ศ 1.1 . 1/4)
-         วาดภาพกระดาษ
ในอนาคตตามความคิดหรือความรู้สึกของตนเอง (ศ 1.1 . 1/5)


มาตรฐาน ส 4.2
-        อธิบายและเปรียบเทียบความเปลี่ยนแปลงของกระดาษในปัจจุบันและอนาคตได้
 (ส 4.2 ป.1/1)
-        อธิบายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีตที่มีผลกระทบต่อลักษณะของกระดาษในปัจจุบันและอนาคตได้ (ส 4.2 ป.1/2)สาระการเรียนรู้


มาตรฐานการเรียนรู้รายวิชาและตัวชี้วัด

วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนา
 และวัฒนธรรม
สุขศึกษา
และพลานามัย
ศิลปศึกษา
การงานอาชีพ
และเทคโนโลยี
ประวัติศาสตร์


ปัจจุบันและอนาคต
(ส 5.2 . 1/1)
-  สังเกตและเปรียบเทียบ
แนวโน้มของการเปลี่ยน แปลงของสภาพแวดล้อมในอนาคต (ส 5.2 . 1/2)
-        มีส่วนร่วมในการจัดระเบียบสิ่งแวดล้อมที่บ้าน โรงเรียนและชุมชน
(ส 5.2 . 1/3)


จากการทำงานในอนาคต (พ 5.1 . 1/2)
-         แสดงคำพูดหรือท่าทางขอความช่วยเหลือจากผู้อื่นเมื่อเกิดเหตุร้ายขึ้น
(พ 5.1 . 1/3)สาระการเรียนรู้


มาตรฐานการเรียนรู้รายวิชาและตัวชี้วัด

วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนา
 และวัฒนธรรม
สุขศึกษา
และพลานามัย
ศิลปศึกษา
การงานอาชีพ
และเทคโนโลยี
ประวัติศาสตร์
สรุปองค์ความรู้
- ระดมสมองแสดงความคิดเห็นออกแบบการแสดง
เพื่อสรุปองค์ความรู้
-เขียนสิ่งที่ทำได้ดีแล้วและสิ่งที่ที่ควรปรับปรุงพัฒนา
- สะท้อนความคิดเห็นพูดคุยแลกเปลี่ยนเพื่อทบทวนเกี่ยวกับสิ่งที่อยากเรียนรู้ร่วมกัน
-นำเสนอการเรียนรู้ตามรูปแบบที่ได้จากการระดมสมอง


มาตรฐาน ว 8.1
- ตั้งคำถามและหาคำตอบโดยใช้กระบวนการทางวิทยา ศาสตร์ เกี่ยวกับโครงงานผ่านการทำชิ้นงานแล้วนำเสนอให้ผู้อื่นเข้าใจในสิ่งที่ตนศึกษา   (ว 8.1 ป.1/1)
-จัดกลุ่มข้อมูลเปรียบเทียบ นำเสนอผลการเรียนรู้โดยการแสดงความคิดเห็นเป็นกลุ่ม วิเคราะห์ตอบคำถามเกี่ยวกับสิ่งที่อยากเรียนรู้ พร้อมทั้งสามารถระบุสิ่งที่ดีแล้วและสิ่งที่ควรปรับปรุงได้                 (ว 8.1 .2/4-5)
-บันทึกและอธิบายผลจากการศึกษาค้นคว้า โดยสรุปองค์ความรู้ตามรูปแบบ Mind mapping หรือรูปแบบอื่น
(ว 8.1.2/6)
มาตรฐาน ส 2.1
- สามารถยอมรับความคิดเห็น และการปฏิบัติที่แตกต่างของบุคคลอื่นโดยไม่มีอคติ                 (ส 2.1 ป. 2/1)
- เคารพสิทธิของตนเองและไม่ละเมิดสิทธิของผู้อื่นในการเลือกและตัดสินใจ (ส 2.1 ป. 2/4)
มาตรฐาน ส 2.2
- รู้บทบาทหน้าที่ของตนเอง  สามารถยอมรับและปฏิบัติตามหน้าที่ของตนเองได้                (ส 2.2 ป. 2/2)

มาตรฐาน พ 2.1
-     ระบุบทบาทหน้าที่ของตนเองต่อผู้อื่นในการวางแผนสรุปการเรียนรู้  (พ 2.1 .1/1)
-     เข้าใจและสามารถอธิบายความสำคัญของสิงที่เรียนรู้รวมทั้งสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน               (พ 2.1 ป.1/2)
-     เคารพ ให้เกียรติเพื่อน บอกความสำคัญของเพื่อนต่อกระบวนการเรียนรู้ การทำงาน และการทำกิจกรรมต่างๆ             (พ 2.1 ป.2/3)

มาตรฐาน ศ 1.1
-ใช้วัสดุอุปกรณ์ในการสร้างสรรค์ผลงานได้อย่างเหมาะสม
(ศ 1.1 ป.1/3)
-วาดภาพสื่อความหมายเนื้อหาและเรื่องราวที่ได้ได้ศึกษาให้ผู้อื่นเข้าใจต่างๆได้ (ศ1.1 ป.2/5)  
มาตรฐาน ศ 3.1
- แสดงท่าทางเพื่อสื่อความหมายเกี่ยวกับสิ่งที่ได้เรียนรู้ผ่านบทละคร (ศ 3.1 ป.1/2)
-มีมารยาทในการนำเสนองานและการเป็นผู้ชมที่ดี              (ศ 3.1 ป.1/3)
มาตรฐาน ง 1.1
-ใช้และสามารถระบุวัสดุ เครื่องมือ และอุปกรณ์ที่ในการทำงานได้อย่างเหมาะสมและประหยัด (ง 1.1 ป.1/2)
-ทำงานได้ด้วยตนเอง แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นและมีความระมัดระวังรอบคอบในการทำงาน
 (ง 1.1 . 2/5)
-ปฏิบัติตนอย่างมีมารยาทในการทำงานสามารถทำงานได้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้อย่างมีความรับผิดชอบ
(ง 1.1 ป.4/2-3)

มาตรฐาน ส 4.1
- สามารถวิเคราะห์เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและมีผลต่อวิถีชีวิตได้อย่างเป็นระบบ
(ส 4.1 ป./2)
มาตรฐาน ส 4.2
-    อธิบายเกี่ยวกับสิ่งที่ตนได้เรียนรู้โครงงานหมู่บ้านแสนสุขสันต์เพื่อสรุปสิ่งที่ตนได้เรียนรู้ให้ผู้อื่นทราบ
(ส 4.2 .1/3)
มาตรฐาน ส 4.3
มีความภาคภูมิใจในท้องถิ่น มีส่วนในการอนุรักษ์และสืบสานประเพณี (ส 4.3 .1/3)
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น