เป้าหมายหลัก

ปีการศึกษา2/2557 หน่วย: "ราชาในวังกระดาษ"
เป้าหมาย(Understanding Goal) :
เข้าใจและตระหนักเห็นคุณค่าของกระดาษรวมทั้งสามารถเลือกใช้กระดาษได้เหมาะสมกับการทำงานในชีวิตประจำวัน ตลอดจนเข้าใจกระบวนการผลิตและสามารถออกแบบผลิตภัณฑ์จากกระดาษที่สร้างสรรค์จากวัตถุดิบธรรมชาติในท้องถิ่นได้

week9

เป้าหมายรายสัปดาห์ :นักเรียนสามารถเผยแพร่และถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับ หน่วย กระดาษ ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ชี้ ให้เห็นคุณค่า ตระหนักถึงความสำคัญของกระดาษและมีทักษะการใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข                                                                                                                             

Week
lnput
Process
Output
Outcome
9
โจทย์ :
 - นิทรรศการ
 - การแสดงละคร
-เต้นประกอบเพลง

 Key  Question
-นักเรียนได้เรียนรู้อะไรบ้างเกี่ยวกับ หน่วย  กระดาษ” ?
- นักเรียนจะเผยแพร่ความรู้เรื่องเกี่ยวกับหน่วย “.กรดาษ ให้ผู้อื่นเข้าใจได้อย่างไร ?ครื่องมือคิด
Brainstorms : ระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับประโยชน์กระดาษ
Think Pair Share : สิ่งได้เรียนรู้จากการดูคลิปวีดีโอ
Wall  Thinking : ชาร์ต ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสิ่งที่ได้ดูคลิปวีดีโอ

Show and Share : นำเสนอชิ้นงาน
ผู้ร่วมสร้างการเรียนรู้
- ครู
- นักเรียน
สื่อและแหล่งเรียนรู้
- บรรยากาศภายในชั้นเรียน
คลิปวีดีโอ กบนอกกะลา “ตอนกระดาษไม่มีวันตาย”
-กระดานชนวน แผ่นดินน้ำมัน แผ่นไม้
ชง
- นักเรียนร่วมกันทบทวนกิจกรรมของสัปดาห์ที่ผ่านมา
- ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด นักเรียนได้เรียนรู้อะไรบ้างเกี่ยวกับ หน่วย กระดาษ” ?
เชื่อม
 ครูและนักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรมที่ได้เรียนรู้ผ่านมา
เชื่อม
ครูและนักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับรูปแบบการนำเสนอสิ่งที่ได้เรียนรู้ใน หน่วย กระดาษ
ชง
 -ครูและนักเรียนร่วมกันทบทวนสิ่งที่ได้เรียนรู้เกี่ยวกับโครงงาน
-ให้นักเรียนดูผลงานของตนเองตลอดทั้ง Q 3  ที่ผ่านมา
เชื่อม
-ครูตั้งคำถามกระตุ้นการคิด  “นักเรียนได้เรียนรู้อะไรเกี่ยวกับกระดาษบ้าง?
-ครูให้นักเรียนนำเสนอแลกเปลี่ยนแสดงความคิดเห็นร่วมกันเกี่ยวกับสิ่งที่ได้เรียนรู้จาก  หน่วยกระดาษ
 -ครูตั้งคำถามกระตุ้นการคิด
นักเรียนจะนำสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปปรับใช้กับตนเองอย่างไร?
- ครูและนักเรียนร่วมทบทวนกิจกรรมที่ผ่านมาและแลกเปลี่ยน คำถาม ข้อสงสัยจากสิ่งที่รู้แล้วและสิ่งที่อยากเรียนรู้เกี่ยวกับ
หน่วย “กระดาษ” เพื่อให้เกิดความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวอีกครั้ง

 ใช้ 
-นักเรียนสรุปองค์ความรู้หลังเรียนเป็น Mind  Mapping
- นักเรียนนำเสนอสิ่งที่ได้เรียนรู้ผ่านการเต้นประกอบเพลง แสดงละคร
- นักเรียนทุกคน Show and Share
นำเสนอ สรุปความเข้าใจเกี่ยวกับการเรียนรู้โครงงาน กระดาษ” ให้ครูและเพื่อนๆฟัง


 ชิ้นงาน
-Mind  Mapping  หลังเรียน
-สรุปความเข้าใจรายสัปดาห์
- การแสดงละคร
ภาระงาน
- การตอบคำถามและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการเผยแพร่และถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับ หน่วย “กระดาษให้ผู้อื่นเข้าใจ
- การวางแผนการแสดงละคร/ร้องเพลงความรู้
-สามารถเผยแพร่และถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับ หน่วย “กระดาษให้เกิดประโยชน์สูงสุด ชี้ ให้เห็นคุณค่า ตระหนักถึงความสำคัญของกระดาษและมีทักษะการใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข
ทักษะ :
ทักษะชีวิต
การเลือกใช้เครื่องมือในการการคิดวิเคราะห์ข้อมูล สร้างสรรค์ชิ้นงานได้อย่างคุ้มค่า และเหมาะสม
ยินดีและพอใจในสิ่งที่ตนเองมี เคารพสิทธิซึ่งกันและกัน
เข้าใจและมีเป้าหมายในการเรียนรู้

ทักษะการคิด
 - การคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์สิ่งที่ได้เรียนรู้จากการดูภาพยนตร์และคลิป รวมทั้งสามารถเชื่อมโยงกับชีวิตประจำวันของตนเองได้
-  การคิดวิเคราะห์และจัดการปัญหาในการทำงานกลุ่ม
การคิดสร้างสรรค์ชิ้นงานเพื่อ
ทักษะการแก้ปัญหา
การคิดวิเคราะห์และจัดการปัญหาในการทำงานกลุ่ม
คุณลักษณะ :
เคารพ สิทธิ หน้าที่ เห็นคุณค่าและเชื่อมโยงความคิดเห็นของตนเองและผู้อื่นอย่างไม่มีอคติ
ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่
มีความรับผิดชอบและมุ่งมั่นในการทำงาน

ตัวอย่างชิ้นงานสรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์Mind  Mapping  หลังเรียน
กิจกรรมการเรียนรู้

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น