เป้าหมายหลัก

ปีการศึกษา2/2557 หน่วย: "ราชาในวังกระดาษ"
เป้าหมาย(Understanding Goal) :
เข้าใจและตระหนักเห็นคุณค่าของกระดาษรวมทั้งสามารถเลือกใช้กระดาษได้เหมาะสมกับการทำงานในชีวิตประจำวัน ตลอดจนเข้าใจกระบวนการผลิตและสามารถออกแบบผลิตภัณฑ์จากกระดาษที่สร้างสรรค์จากวัตถุดิบธรรมชาติในท้องถิ่นได้

week3

ป้าหมายรายสัปดาห์ : นักเรียนเข้าใจและสามารถอธิบายที่มาของกระดาษและสามารถนำมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้
Week
lnput
Process
Output
Outcome
3


3


โจทย์ :
ที่มาของกระดาษ
Key  Question
 ถ้าไม่มีกระดาษจะเป็นอย่างไร?
เครื่องมือคิด
Brainstorms : ระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับที่มาของกระดาษ
Think Pair Share : สิ่งได้เรียนรู้จากการดูคลิปวีดีโอ
Wall  Thinking : วาดภาพสรุปความเข้าใจเกี่ยวกับสิ่งที่ได้ดูคลิปวีดีโอ
Show and Share : นำเสนอชิ้นงาน
ผู้ร่วมสร้างการเรียนรู้
- ครู
- นักเรียน
สื่อและแหล่งเรียนรู้
- บรรยากาศภายในชั้นเรียน
- คลิปวีดีโอวีดีโอรายการกบนอกกะลา
ตอนกระดาษไม่มีวันตาย”

ชง
- ครูให้นักเรียนดูคลิปวีดีโอ รายการกบนอกกะลาตอนกระดาษไม่มีวันตาย”
- ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิดนักเรียนเห็นอะไร รู้สึกอย่างไร และได้เรียนรู้อะไร?
เชื่อม
- ครูและนักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็น
เกี่ยวกับสิ่งที่ได้ดูคลิปวีดีโอ
- นักเรียนแบ่งกลุ่มอภิปรายแสดงความคิดเห็นร่วมกันเกี่ยวกับสิ่งที่ตนเองเห็นในคลิปวีดีโอ
1. นักเรียนเห็นอะไรบ้างรู้สึกอย่างไร
2.นักเรียนคิดว่าสิ่งที่เห็นเป็นอะไรมีความเกี่ยวข้องกันอย่างไร?
ใช้
นักเรียนแต่ละคนวาดภาพสรุปความเข้าใจเกี่ยวกับสิ่งที่ได้ดูคลิปวีดีโอ
ชง
- ครูให้นักเรียนแยกกระดาษที่ครูเตรียมไว้
- ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด
“นักเรียนจะแยกประเภทของกระดาษได้อย่างไร?
เชื่อม
- ครูแบ่งกลุ่มนักเรียนคัดแยกประเภทของกระดาษ
- นักเรียนแต่ละกลุ่มนำเสนอวิธีการและเหตุผลในการคัดแยกกระดาษ
- นักเรียนแต่ละคนสรุปความเข้าใจรายสัปดาห์
ชิ้นงาน
- วาดภาพสรุปความเข้าใจเกี่ยวกับสิ่งที่ได้ดูคลิปวีดีโอ
- สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์

ภาระงาน
พูดคุยแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสิ่งที่ได้ดูจากคลิปวีดีโอวีดีโอรายการกบนอกกะลา
ตอนกระดาษไม่มีวันตาย”

ความรู้
เข้าใจและสามารถอธิบายที่มาของกระดาษและสามารถนำมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้

ทักษะ :
ทักษะชีวิต
การเลือกใช้เครื่องมือในการการคิดวิเคราะห์ข้อมูล สร้างสรรค์ชิ้นงานได้อย่างคุ้มค่า และเหมาะสม
ทักษะการคิด
 - การคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์สิ่งที่ได้เรียนรู้จากการดูภาพยนตร์และคลิป รวมทั้งสามารถเชื่อมโยงกับชีวิตประจำวันของตนเองได้
การคิดวิเคราะห์และจัดการปัญหาในการทำงานกลุ่ม
การคิดสร้างสรรค์ชิ้นงานเพื่อ
ทักษะการแก้ปัญหา
การคิดวิเคราะห์และจัดการปัญหาในการทำงานกลุ่ม
คุณลักษณะ :
เคารพ สิทธิ หน้าที่ เห็นคุณค่าและเชื่อมโยงความคิดเห็นของตนเองและผู้อื่นอย่างไม่มีอคติ
ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่
มีความรับผิดชอบและมุ่งมั่นในการทำงาน
ยินดีและพอใจในสิ่งที่ตนเองมี เคารพสิทธิซึ่งกันและกัน
เข้าใจและมีเป้าหมายในการเรียนรู้


ตัวอย่าชิ้นงานสรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์

รูปภาพกิจกรรมการเรียนรู้
1 ความคิดเห็น:

  1. บันทึกหลังการสอน
    ในสัปดาห์นี้พี่ๆ ป.1 ได้เรียนรู้เกี่ยวกับที่มาของกระดาษ ครูให้นักเรียนดูคลิปวีดีโอ รายการกบนอกกะลา“ตอนกระดาษไม่มีวันตาย" ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด “นักเรียนเห็นอะไร รู้สึกอย่างไร และได้เรียนรู้อะไร? จากที่ได้ดูคลิปวีดีโอ พี่เมฆ: เห็นเขาเอาต้นไม้มาทำเป็นกระดาษ พี่ใบตอง:เห็นต้นยูคาลิปตัสเขาเอามาทำกระดาษ พี่ออมสิน:เห้นเขาทำกระดาษมาจากต้นไม้ พี่หยิน: เห็นโรงงานผลิตกระดาษ พี่อองฟอง: ทำไมเขาต้องเอาไม้มาตัดเป็นชิ้นเล็กๆ พี่แพรวา:ทำไมต้นไม้ถึงทำเป็นกระดาษได้ค่ะ ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด ถ้าไม่มีกระดาษจะเป็นอย่างไร? พี่อลิทซ์: เสียใจค่ะเราจะไม่มีอะไรเขียน ไม่มีอะไรทำงาน พี่ออย: ใช้กระดาษหน้าเดียวเขียนแทน ครูเลยใช้คำถามกับไปว่าถ้าไม่มีกระดาษหน้าเดียวแล้วพี่ออยจะใช้อะไรแทนได้บ้าง หาสิ่งของสิ่งอื่นที่เขียนได้แทนกระดาษ พี่โซ่ใช้ใบไม้เขียนแทนก็ได้ครับเพราะว่าเราไม่มีกระดาษ และในสัปดาห์นี้ครูให้นักเรียนแต่ละคนวาดภาพสรุปความเข้าใจเกี่ยวกับสิ่งที่ได้ดูจากคลิปวีดีโอ พี่ๆต่างพากันวาดรูปภาพจากสิ่งที่ได้ดูจากคลิปวีดีโอ พี่ๆบ้างคนวาดเป็นการ์ตูนช่อง ในสัปดาห์นี้พี่ๆร่วมกันทำกิจกรรมและร่วมเรียนรู้อย่างสนุกสนานกับกิจกรรมที่เกิดขึ้นตลอดทั้งสัปดาห์ค่ะ

    ตอบลบ