เป้าหมายหลัก

ปีการศึกษา2/2557 หน่วย: "ราชาในวังกระดาษ"
เป้าหมาย(Understanding Goal) :
เข้าใจและตระหนักเห็นคุณค่าของกระดาษรวมทั้งสามารถเลือกใช้กระดาษได้เหมาะสมกับการทำงานในชีวิตประจำวัน ตลอดจนเข้าใจกระบวนการผลิตและสามารถออกแบบผลิตภัณฑ์จากกระดาษที่สร้างสรรค์จากวัตถุดิบธรรมชาติในท้องถิ่นได้

week2

ป้าหมายรายสัปดาห์ : นักเรียนเข้าใจกระบวนการเรียนรู้ร่วมกัน มีการวางแผนการทำงานอย่างเป็นขั้นตอนรวมทั้ง เข้าใจและยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น

Week
lnput
Process
Output
Outcome
2
โจทย์ :
- การวางแผนและออกแบบ
- กระบวนการเรียนรู้
Key  Question
 นักเรียนจะวาง แผนการเรียนรู้ใน Quarter นี้ได้อย่างไรให้น่าสนใจและเกิดการเรียนรู้?
เครื่องมือคิด
Brainstorms : ระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับการทำปฏิทินการเรียนรู้ Quarter 
ที่ 3
Card and Chart :
เรื่องที่ต้องการเรียนรู้
Blackboard  Share : ชื่อหน่วย
Think Pair Share : สิ่งที่รู้แล้วกับสิ่งที่อยากรู้
Mind  Mapping : ก่อนการเรียนรู้
Wall  Thinking : ปฏิทินการเรียนรู้
Show and Share : นำเสนอชิ้นงาน

ผู้ร่วมสร้างการเรียนรู้
- ครู
- นักเรียน
สื่อและแหล่งเรียนรู้
- บรรยากาศภายในชั้นเรียน
ชง
- ครูเล่านิทานโดยใช้หุ่นเปเปอร์มาเช่รูปสัตว์เรื่อง เทวดากับคนตัดต้นไม้
- ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด
“นักเรียนเห็นอะไร รู้สึกอย่างไร?
“นักเรียนได้เรียนรู้อะไร และได้ข้อคิดเรื่องอะไร?
เชื่อม
นักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็น
ชง
ครูให้นักเรียนดูหุ้นเปเปอร์มาเช่ และใช้คำถามกระตุ้นการคิด นักเรียนคิดว่าหุ่นเปเปอร์มาเช่ สร้างมาจากอะไร?
เชื่อม
นักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็น
ชง
ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด ถ้าวันหนึ่งเราไม่มีกระดาษใช้จะเป็น
อย่างไร?
เชื่อม
นักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็น
ชง
ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิดใน Quarter  นี้ นักเรียนอยากเรียนรู้อะไร?
เชื่อม
- ครูแจกกระดาษการ์ดให้นักเรียนแต่ละคน โดยให้นักเรียนเขียนเรื่องที่อยากเรียนรู้ 1 เรื่อง ต่อ การ์ด 1 แผ่น
(Card & Chart)
- ครูและนักเรียนร่วมกันจัดหมวดหมู่เรื่องที่ต้องการศึกษาเรียนรู้ร่วมกัน
ชง
ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด นักเรียนคิดว่าชื่อหน่วยที่น่าสนใจควรเป็นอย่างไร?”
เชื่อม
- นักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสิ่งที่ตนเองอยากเรียนรู้และช่วยกันจัดหมวดหมู่สิ่งที่ตนเองอยากเรียนรู้
- นักเรียนแต่ละคนร่วมกันแสดงความคิดเห็น และ ร่วมกันตั้งชื่อหน่วย โดยใช้วิธีการ Blackboard  Share
- นักเรียนแต่ละคนเขียนสิ่งที่รู้แล้วและสิ่งที่อยากเรียนรู้ (Think Pair Share )
ชง
ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด นักเรียนจะวางแผนการเรียนรู้ใน Quarter  นี้อย่างไร
เชื่อม
- นักเรียนร่วมกันระดมความคิดเห็นเพื่อวางแผนงานทำปฏิทินการเรียนรู้เกี่ยวกับ หน่วย :กระดาษ
นักเรียนร่วมกันปฏิทินการเรียนรู้ลงในกระดาษชาร์ต
-นักเรียนเขียนสรุปองค์ความรู้ก่อนเรียนในรูปแบบ  Mind Mapping

ชิ้นงาน
Card and Chart เรื่องที่ต้องการเรียนรู้
- ปฏิทินการเรียนรู้ Quarter ที่ 3
 - สิ่งที่รู้แล้วกับสิ่งที่อยากรู้
- Mind  Mapping  ก่อนการเรียนรู้
- สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์

ภาระงาน
แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการวางแผนการเรียนรู้หน่วยกระดาษ
ความรู้
เข้าใจกระบวนการเรียนรู้ร่วมกัน มีการวางแผนการทำงานอย่างเป็นขั้นตอนรวมทั้ง เข้าใจและยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
ทักษะ :
ทักษะชีวิต
การเลือกใช้เครื่องมือในการการคิดวิเคราะห์ข้อมูล สร้างสรรค์ชิ้นงานได้อย่างคุ้มค่า และเหมาะสม
ทักษะการคิด
 - การคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์สิ่งที่ได้เรียนรู้จากการดูภาพยนตร์และคลิป รวมทั้งสามารถเชื่อมโยงกับชีวิตประจำวันของตนเองได้
การคิดวิเคราะห์และจัดการปัญหาในการทำงานกลุ่ม
การคิดสร้างสรรค์ชิ้นงานเพื่อ
นำเสนอให้ผู้อื่นเข้าใจได้
ทักษะการสื่อสาร
อธิบายสิ่งที่ตนเอง/กลุ่ม เข้าใจและเรียนรู้ได้อย่างมีเหตุผลและน่าสนใจ
ทักษะการแก้ปัญหา
การคิดวิเคราะห์และจัดการปัญหาในการทำงานกลุ่ม
คุณลักษณะ :
เคารพ สิทธิ หน้าที่ เห็นคุณค่าและเชื่อมโยงความคิดเห็นของตนเองและผู้อื่นอย่างไม่มีอคติ
ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่
มีความรับผิดชอบและมุ่งมั่นในการทำงาน

ตัวอย่างชิ้นงาน สิ่งที่รู้แล้ว-สิ่งที่อยากเรียนรู้

 Mind  Mapping  ก่อนเรียน
 ตัวอย่างชิ้นงานสรุปความเข้าใจรายสัปดาห์


1 ความคิดเห็น:

  1. บันทึกหลังการสอน
    ในสัปดาห์นี้พี่ๆ ป.1 ได้วางแผนและออกแบบกระบวนการเรียนรู้ครูนำหน้ากากเปเปอร์มาเช่มาให้พี่ๆ ป.1 ดูครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด พี่ๆคิดว่าหน้ากากเขาทำมาจากอะไร พี่เมฆ:กระดาษหนังสือพิมพ์ พี่ใบตอง:กระดาษที่ใช้แล้วเอามาทำหน้ากาก พี่แพรว:นำกระดาษหนังสือพิมพ์แชร่น้ำแล้วนำมาทำหน้ากาก พี่หยิน:นำกระดาษหลายๆอย่างมาร่วมกันแล้วทำเป็นหน้ากาา ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด "ถ้าวันหนึ่งเราไม่มีกระดาษใช้จะเป็นอย้างไร พี่ปราย:หาใบไม้มาเขียนแทน พี่โซ่:.นำไม้มาเขียนแทน พี่ภูมิ:นำต้นกล้วยมาทำเป็นกระดาษ พี่อลิทซ์:นำใบกล้วยมาจากบ้านให้ครบกับวิชาที่เรียนแล้วนำมาเขียน ครูใช้คำถามพี่ๆ ป.1 อยากเรียนรู้อะไร ใน Quarter นี้ ครูแจกกระดาษให้คนละ 1 แผ่นแล้วให้เขียนสิ่งที่อยากเรียนรู้ Quarter นี้ พี่ๆทุกคนเขียนมาว่าอยากที่จะเรียนรู้เกี่ยวกับกระดาษ หลังจากที่เลือกที่จะเรียนเกี่ยวกับกระดาษแล้ว ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิดพี่ๆจะตั้งชื่อหน่วยการเรียนรู้ว่าอย่าไร โดยใช้วิธี Blackboard Share ทีแรกพี่ๆได้ชื่อหน่วยการเรียนรู้ 3 ชื่อ ชื่อแรก "ราชากระดาษ" ชื่อที่สอง "นางฟ้ากระดาษ" ชื่อที่สาม "ราชาในวังกระดาษ" ครูใช้คำถามพี่ๆจะทำอย่างไรที่จะได้ชื่อหน่วยการเรียนรู้แค่ 1 ชื่อพี่ๆช่วยกันระดมความคิดเกี่ยวกับชื่อหน่วยการเรียนรู้จนสุดท้ายตกลงกันได้ชื่อหน่วยการเรียนรู้ว่า "ราชาในวังกระดาษ"พี่ๆต่างพากันดีใจและชอบกับชื่อหน่วยการเรียนรู้ของตนเองที่ได้เลือก หลังจากที่ได้ชื่อหน่วยการเรียนรู้แล้ว ครูให้พี่ๆป.1 เขียนสิ่งที่รู้แล้ว สิ่งที่อยากเรียนรู้ และร่วมกันทำปฏิทินกรเรียนรู้รายสัปดาห์ หลังจากนั้นพี่ๆ ป.1 ได้ทำ Mind Mapping ก่อนเรียนในสัปดาห์นี้พี่ๆต่างสนุกกับการทำกิจกรรมร่วมกับเพื่อนๆเห็นความตั้งใจของพี่ๆในการทำงานดีขึ้นมากค่ะ

    ตอบลบ