เป้าหมายหลัก

ปีการศึกษา2/2557 หน่วย: "ราชาในวังกระดาษ"
เป้าหมาย(Understanding Goal) :
เข้าใจและตระหนักเห็นคุณค่าของกระดาษรวมทั้งสามารถเลือกใช้กระดาษได้เหมาะสมกับการทำงานในชีวิตประจำวัน ตลอดจนเข้าใจกระบวนการผลิตและสามารถออกแบบผลิตภัณฑ์จากกระดาษที่สร้างสรรค์จากวัตถุดิบธรรมชาติในท้องถิ่นได้

week5

ป้าหมายรายสัปดาห์ : นักเรียนเข้าใจและสามารถอธิบายเกี่ยวกับประโยชน์ของกระดาษที่ใช้ในชีวิตประประจำได้อย่างคุ้มค่า
Week
lnput
Process
Output
Outcome
5
โจทย์ :
ประโยชน์ของกระดาษ
Key  Question
 ทำไมต้องมีการผลิตกระดาษ?
เครื่องมือคิด
Brainstorms : ระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับประโยชน์กระดาษ
ชักเย่อความคิด ถ่านกระดาษ/ถ่านไม้
Think Pair Share : สิ่งได้เรียนรู้จากการดูคลิปวีดีโอ
Wall  Thinking : การ์ตูนช่องสรุปความ
เข้าใจเกี่ยวกับสิ่งที่ได้ดู
คลิปวีดีโอ
Show and Share : นำเสนอชิ้นงาน
ผู้ร่วมสร้างการเรียนรู้
- ครู
- นักเรียน
สื่อและแหล่งเรียนรู้
- บรรยากาศภายในชั้นเรียน
คลิปวีดีโอรายการ กบนอกกะลา  “ตอนกระดาษไม่มีวันตาย” ตอนที่ 3-4 
- หนังสือพิมพ์ กระดาษใช้แล้ว น้ำ แบบพิมพ์ (กระบอกไม้ไผ่)

ชง
 -ครูให้นักเรียนดูคลิปวีดีโอรายการ กบนอกกะลา  “ตอนกระดาษไม่มีวันตาย” ตอนที่ 3-4 
- ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด นักเรียนเห็นอะไรบ้าง รู้สึกอย่างไรบ้าง  และได้เรียนรู้เรียนรู้อะไร?”
เชื่อม
- ครูและนักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็น
- แบ่งกลุ่มนักเรียนอภิปรายจากสิ่งที่ตนเองเห็นจากคลิปวีดีโอ
-นักเรียนนำเสนอความคิดเห็นของตนเอง
ใช้
นักเรียนแต่ละคนทำการ์ตูนช่องสรุปความ
เข้าใจเกี่ยวกับสิ่งที่ได้ดูคลิปวีดีโอ
ชง
ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด “ทำไมต้องมีการผลิตกระดาษ?
เชื่อม
- นักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็น
- นักเรียนร่วมกันนำเสนอเกี่ยวกับประโยชน์ของกระดาษพร้อมให้เหตุผล
 ชง
-ครูนำกระดาษที่ไม่ใช้แล้ว เช่น กระดาษลัง
หนังสือพิมพ์เก่า ฯลฯ
-ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด “ถ้าเราต้องการผลิตถ่านจากกระดาษเราจะทำอย่างไร?
เชื่อม
-นักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นการทำถ่านจากกระดาษ
-นักเรียนช่วยกันจัดเตรียมอุปกรณ์ในการจัดทำถ่านกระดาษ เช่น หนังสือพิมพ์
กระดาษใช้แล้ว น้ำ แบบพิมพ์ (กระบอกไม้ไผ่)
-นักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นขั้นตอนกระบวนการการทำถ่านกระดาษ
ใช้
-นักเรียนแต่ละคนทำถ่านกระดาษ
ชง
-ครูและนักเรียนร่วมกันทดลองใช้ถ่านกระดาษในการหุงต้ม กับถ่านไม้
-ครูกระตุ้นด้วยคำถาม “นักเรียนสังเกตเห็นอะไรบ้าง  รู้สึกอย่างไร?
-นักเรียนคิดว่าระหว่างถ่านกระดาษกับถ่านอันไหนเผาไหม้ได้ดีกว่ากันเพราะเหตุได(ชักเย่อความคิด)
เชื่อม
-นักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นจากกิจกรรมที่ได้ทำ

ใช้
-นักเรียนแต่ละคนสรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์

ชิ้นงาน
- ถ่านกระดาษ
- สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์

ภาระงาน
-พูดคุยเกี่ยวกับการทำถ่านจากกระดาษ
-พูดคุยเกี่ยวกับการเตรียมอุปกรณ์ในการจัดทำถ่านกระดาษ
ความรู้
เข้าใจและสามารถอธิบายเกี่ยวกับประโยชน์ของกระดาษที่ใช้ในชีวิตประประจำได้คุ้มค่า

ทักษะ :
ทักษะชีวิต
การเลือกใช้เครื่องมือในการการคิดวิเคราะห์ข้อมูล สร้างสรรค์ชิ้นงานได้อย่างคุ้มค่า และเหมาะสม
ทักษะการคิด
 - การคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์สิ่งที่ได้เรียนรู้จากการดูภาพยนตร์และคลิป รวมทั้งสามารถเชื่อมโยงกับชีวิตประจำวันของตนเองได้
การคิดวิเคราะห์และจัดการปัญหาในการทำงานกลุ่ม
การคิดสร้างสรรค์ชิ้นงานเพื่อ
ทักษะการแก้ปัญหา
การคิดวิเคราะห์และจัดการปัญหาในการทำงานกลุ่ม
คุณลักษณะ :
เคารพ สิทธิ หน้าที่ เห็นคุณค่าและเชื่อมโยงความคิดเห็นของตนเองและผู้อื่นอย่างไม่มีอคติ
ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่
มีความรับผิดชอบและมุ่งมั่นในการทำงาน
ยินดีและพอใจในสิ่งที่ตนเองมี เคารพสิทธิซึ่งกันและกัน
เข้าใจและมีเป้าหมายในการเรียนรู้

ตัวอย่างสรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์
รูปภาพกิจกรรมการเรียนรู้


1 ความคิดเห็น:

  1. ในสัปดาห์นี้พี่ๆ ป. 1 ได้ออกแบบชิ้นงานของตนเองโดยการวาดภาพแล้วฉีกปะติดชิ้นงานที่ตนเองออกแบบพี่ ใบตองออกแบบเป็นรูปลูกโป่งเพราะว่าใช้กระดาษห่อของขวัญปะติดแล้วบอกกับเพื่อนๆ และคุณครูว่าหนูชอบลูกโป่งสีแดงค่ะ พี่อองฟองออกแบบชิ้นงานเป็นรูปแมว เพราะว่าหนูชอบเลี้ยงลูกแมวค่ะ พี่เมฆออกแบบเป็นรูปดอกไม้เพราะว่าเลือกระดาษปะติดเป็นกระดาษที่ชมพูเพราะว่าสีของดอกไม้สวยดีครับ พี่อลิทซ์ออกแบบเป็นข้าวโพดเพราะว่าชอบสีของข้าวโพดเป็นสีเหลืองเพราะหนูเลือกกระดาษห่อของขวัญสีเหลืองค่ะ พี่โซ่ออกแบบเป็นรูปใบไม้แต่ผมชอบใบไม้ที่เป็นสีเหลืองเพราะว่าสีมันต่างจากใบไม้ที่อยู่ในต้นไม้ครับ พี่กาฟิวส์ออกแบบเป็นรูปหัวใจเพราะว่าจะได้มอบให้กับครอบครัวกับตนที่เรารักหนูเลือกกระดาษห่อของขวัญเป็นสีแดงหนูเลยเลือกทำเป็นรูปหัวใจค่ะ พี่ๆ ป.1 ได้ทำว่าวกระดาษระหว่างที่ทำพี่เซนมีคำถามขึ้นว่า หนูไม่ทำว่าวได้ไมครับแต่หนูจะทำเป้นจรวจเพราะว่าจรวจก็สามารถลอยอยู่บนท้งฟ้าได้เหมือนกัน คุณครูได้ค่ะ ระหว่างที่ทำพี่ภมูิบอกว่าคุณครูครับทำไมเราไม่ทำว่าวที่ทำมาจากไม้เพราะว่าจะเล่นได้นานๆ พี่เมฆทำไมเราต้องติดหางให้กับว่าวด้วย พี่ออมสินถ้าเราไม่ติดหางว่าวของเราก็จะไม่ขึ้น พอพี่ๆทุกคนทำว่าวของตัวเองเสร็จแล้วก็ได้ออกไปลองวิ่งเล่นดูว่าว่าวของตัวเองจะขึ้นไหม พี่โอเปิ้ลเจอปัญหาทำไมว่าวของหนูวิ่งไม่ขึ้นเหมือนกับเพื่อนๆละค่ะ พี่ใบตอง พี่โอเปิ้ลใช้เชือกวิ่งว่าวสั้นจนเกินไปเลยทำให้ว่าวไม่ขึ้น พี่แพรวาเป็นเพราะพี่โอเปิ้ลไม่ติดหางให้กับพี่ว่าวหรือเปล่าค่ะเลยวิ่งว่าวไม่ขึ้น ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิดถ้าว่าวพี่คนไหนวิ่งไมขึ้นพี่ๆคิดว่าเป็นเพราะอะไร พี่โซ่เป็นเพราะว่าเพื่อนของเรามัดเชือกไม่ถูกพี่ว่าวเลยไม่ขึ้น พี่สตางค์เป็นเพราะพับพี่กระดาษไม่เป็นพี่ว่าวก็เลยไม่ขึ้น พี่หยินเป็นเพราะเวลาวิ่งพี่เชือกปล่อยยาวจนเกินไปเลยทำให้พี่ว่าของเราตกลงมา ในสัปดาห์นี้พี่ๆ เห็นความตั้งใจของพี่ๆทุกคนในการทำกิจกรรมและได้เจอกับปัญหาในขณะที่เล่นวิงว่าวของตนเองพี่ๆทุกคนสนุกสนานในการทำกิจกรรมและการเล่นอย่างมีความสุขค่ะ

    ตอบลบ