เป้าหมายหลัก

ปีการศึกษา2/2557 หน่วย: "ราชาในวังกระดาษ"
เป้าหมาย(Understanding Goal) :
เข้าใจและตระหนักเห็นคุณค่าของกระดาษรวมทั้งสามารถเลือกใช้กระดาษได้เหมาะสมกับการทำงานในชีวิตประจำวัน ตลอดจนเข้าใจกระบวนการผลิตและสามารถออกแบบผลิตภัณฑ์จากกระดาษที่สร้างสรรค์จากวัตถุดิบธรรมชาติในท้องถิ่นได้

week8


ป้าหมายรายสัปดาห์ : นักเรียนเข้าใจและสามารถออกแบบผลิตภัณฑ์และสร้างสรรค์กระดาษจากวัตถุดิบธรรมชาติในท้องถิ่น
ได้อย่างคุ้มค่า                                                                                                                                                                                                 
Week
lnput
Process
Output
Outcome
15-19
โจทย์ :
ออกแบบผลิตภัณฑ์
การสร้างสรรค์กระดาษจากวัตถุดิบธรรมชาติในท้องถิ่น
Key  Question
-นักเรียนจะสร้างสรรค์จากวัตถุดิบธรรมชาติในท้องถิ่นได้อย่างไร?

ครื่องมือคิด
Brainstorms : ระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับวัตถุดิบธรรมชาติและขั้นตอนการทำกระดาษสา
Think Pair Share : สิ่งได้เรียนรู้จากการดูคลิปวีดีโอ
Wall  Thinking : 
Show and Share : นำเสนอชิ้นงาน
ผู้ร่วมสร้างการเรียนรู้
- ครู
- นักเรียน
สื่อและแหล่งเรียนรู้
- บรรยากาศภายในชั้นเรียน
-คลิปวีดีโอ วิธีคนไทย ตอนการทำกระดาษสาจากวัสดุจากธรรมชาติ
-กาบกล้วย,.ใบเตย,ผักตบชวา,ใบตะไคร้,ใบอ้อย
ชง
-ครูให้นักเรียนดูคลิปวีดีโอ วิถีคนไทย ตอนการทำกระดาษสาจากวัสดุจากธรรมชาติ
ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิดนักเรียนเห็นอะไรบ้าง รู้สึกอย่างไร  และได้เรียนรู้เรียนรู้อะไร?”
เชื่อม
นักเรียนแสดงความคิดเห็นร่วมกัน
ชง
ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด นักเรียนคิดว่า วัตถุดิบธรรมชาติที่มีในท้องถิ่นอะไรบ้าง
ที่มาทำกระดาษสา ?
เชื่อม
นักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็น
ชง
-ครูเตรียมฉลากวัตถุดิบธรรมชาติ เช่น กาบกล้วย,.ใบเตย,ผักตบชวา,ใบตะไคร้,ใบอ้อย
-นักเรียนแต่ละกลุ่มจับฉลากเลือกวัตถุดิบธรรมชาติมาทำกระดาษสา
-ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด นักเรียนจะนำวัถตุดิบธรรมชาติที่ได้มาทำอย่างไร ?

เชื่อม
-นักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวัตถุดิบธรรมชาติและขั้นตอนการทำกระดาษสา
-นักเรียนลงมือทำกระดาษสาจากวัตถุดิบธรรมชาติที่ได้
ครูและนักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นจากกิจกรรมที่ได้ทำ
ใช้
นักเรียนแต่ละคนทำกระดาษสาจากวัตถุดิบธรรมชาติ
เชื่อม
นักเรียนนำเสนอชิ้นงานกระดาษสาของตนเองให้ครูและเพื่อนในห้องฟัง
ครูและนักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็น
ชง
ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด “นักเรียนจะนำกระดาษสาของตนเองมาสร้างชิ้นงานที่มีคุณค่าได้อย่างไร?
เชื่อม
นักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็น
นักเรียนแต่ละคนนำเสนอชิ้นงานที่ตนเองคิดไว้ให้กับครูและเพื่อนในห้องฟัง
นักเรียนลงมือสร้างสรรค์ชิ้นงานของตนเอง
ใช้
นักเรียนแต่ละคนทำชิ้นงานจากระดาษสา คนละ ชิ้น
ชง
ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด “นักเรียนจะนำชิ้นงานที่ได้ไปใช้อย่างไร ให้เกิดประโยชน์?
เชื่อม
นักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็น


ชิ้นงาน
- ชิ้นงานจากระดาษสา คนละ ชิ้น
สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์

ภาระงาน
-พูดคุยเกี่ยวกับการเลือกวัตถุดิบธรรมชาติมาทำกระดาษสา เช่น กาบกล้วย,.ใบเตย,ผักตบชวา,ใบตะไคร้,ใบอ้อย
-พูดคุยวางแผนทำกระดาษสาจากวัตถุดิบธรรมชาติ และขั้นตอนการทำกระดาษสา

ความรู้
สามารถออกแบบผลิตภัณฑ์และสร้างสรรค์กระดาษจากวัตถุดิบธรรมชาติในท้องถิ่นได้อย่างคุ้มค่า
ทักษะ :
ทักษะชีวิต
การเลือกใช้เครื่องมือในการการคิดวิเคราะห์ข้อมูล สร้างสรรค์ชิ้นงานได้อย่างคุ้มค่า และเหมาะสม
ยินดีและพอใจในสิ่งที่ตนเองมี เคารพสิทธิซึ่งกันและกัน
เข้าใจและมีเป้าหมายในการเรียนรู้
ทักษะการคิด
 - การคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์สิ่งที่ได้เรียนรู้จากการดูภาพยนตร์และคลิป รวมทั้งสามารถเชื่อมโยงกับชีวิตประจำวันของตนเองได้
-  การคิดวิเคราะห์และจัดการปัญหาในการทำงานกลุ่ม
การคิดสร้างสรรค์ชิ้นงานเพื่อ
ทักษะการแก้ปัญหา
การคิดวิเคราะห์และจัดการปัญหาในการทำงานกลุ่ม
คุณลักษณะ :
เคารพ สิทธิ หน้าที่ เห็นคุณค่าและเชื่อมโยงความคิดเห็นของตนเองและผู้อื่นอย่างไม่มีอคติ
ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่
มีความรับผิดชอบและมุ่งมั่นในการทำงาน
ตัวอย่างชิ้นงานสรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์


กิจกรรมการเรียนรู้

1 ความคิดเห็น:

  1. บันทึกหลังการสอน
    ในสัปดาห์นี้พี่ๆ ป.1 ได้เรียนรู้เกี่ยวกับการทำเปเปรอร์มาเช่ พี่ๆได้จับฉลากเตรียมอุปกรณ์ในการทำเปเปอร์มาเช่ ครูให้พี่ๆดูคลิปวีดีโอ รายการ "สอนศิลป ตอน ถังขยะ อ๊ป อ๊ป หลังจากที่เด็กๆดูคลิป ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิดจากที่ได้ดูคลิป เขามีวิธีการทำเปเปอร์มาเช่อย่างไรบ้าง พี่ออมสิน:เขาทำเป็นพี่ถังขยะ พี่หยิน:นำขวดน้ำมาตัดแล้วนำหนังสือพิมพ์มาติด พี่แหวนๆ :ติดหนังสือพิมพ์ให้หนาๆเพราะว่าชิ้นงานจะได้ออกมาสวย พี่กาฟิวส์:ฉีกกระดาษหนังสือพิมพ์หนังสือพิมพ์เป็นชิ้นกระดาษเล็ๆแล้วติดลงไปเพื่อจะให้เป็นพี่ถังขยะ อ๊ป อ๊ปได้ค่ะ พี่ๆ ได้ทำเปเปอร์มาเช่ของตนเอง ปะติดกระดาษหนังสือพิมพ์จนหนาแล้วนำมาระบายสีตกแต่งให้สวยงาม ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด ระหว่าพี่ๆ ป.1 ทำเปเปอร์มาเช่พี่ๆ เจอปัญหาอะไรบ้างค่ะ พี่เมฆ: ชิ้นงานใหญ่ระบายสีไม่เสร็จง่าย พี่สตางค์:หนูติดกระดาษหนังสือพิมพ์ไม่หนาทำให้ระบายสียาก พี่อลิทซ์: ระบายสีผสมกันทำให้ชิ้นงานไม่สวย พี่โชคหนูติดกาวเยอะทำให้กระดาษเปลื่อยและชิ้นงานของหนูไม่สวย อีกกิจกรรมในสัปดาห์นี้ กิจกรรมปะติดลูกโปงจากกระดาษเหลือใช้พี่ๆปะติดตามจินตนาการของแต่ละคน พี่เซน พี่ปัณ พี่โชค พี่ภูมิ พี่ออมสิน ปะติดเป็นว่าวจากลูกโปง พี่อิม:ปะติดเป็นพี่ผมตุ๊กตา ในสัปดาห์นี้พี่ๆทุกคนรู้จักแบ่งปันในการที่ทำงานเป็นกลุ่มเห็นความตั้งใจในการทำชิ้นงานเปเปอร์มาเช่จนสำเร็จ เห็นความพยามยามของพี่ๆทุกคนค่ะ

    ตอบลบ