เป้าหมายหลัก

ปีการศึกษา2/2557 หน่วย: "ราชาในวังกระดาษ"
เป้าหมาย(Understanding Goal) :
เข้าใจและตระหนักเห็นคุณค่าของกระดาษรวมทั้งสามารถเลือกใช้กระดาษได้เหมาะสมกับการทำงานในชีวิตประจำวัน ตลอดจนเข้าใจกระบวนการผลิตและสามารถออกแบบผลิตภัณฑ์จากกระดาษที่สร้างสรรค์จากวัตถุดิบธรรมชาติในท้องถิ่นได้

week4

ป้าหมายรายสัปดาห์ : นักเรียนเข้าใจและสามารถอธิบายเกี่ยวกับประเภทและชนิดของกระดาษ อีกทั้งสามารถเลือกใช้ กระดาษให้เหมาะสมกับการใช้งานในชีวิตประจำวันได้
Week
lnput
Process
Output
Outcome
4
โจทย์ :
ประเภท/ชนิดของกระดาษ
Key  Question
เรามีวิธีเลือกกระดาษให้เหมาะสมกับการใช้งานได้อย่างไร?
เครื่องมือคิด
Brainstorms : ระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับที่มาของกระดาษ
Wall  Thinking : พับดาวกระดาษ
Show and Share : นำเสนอชิ้นงาน
ผู้ร่วมสร้างการเรียนรู้
- ครู
- นักเรียน
สื่อและแหล่งเรียนรู้
- บรรยากาศภายในชั้นเรียน
- นิทานเรื่องยักษ์สองตน
- กระดาษ 
- เปเปอร์มาเช่เก้าอี้รูปสัตว์
- เพลง ดาวกระดาษ
ชง
ครูเล่านิทานเล่าไปพับไป  เรื่องยักษ์สองตนโดยครูจัดเตรียมกระดาษชนิดต่างๆแล้วนักเรียนเลือกไปใช้ในการทำกิจกรรม คนละ 1 แผ่น
เชื่อม
นักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นจากการร่วมทำกิจกรรม
ชง
-ครูให้นักเรียนฟังเพลง ดาวกระดาษ
-ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด นักเรียนรู้สึกอย่างไรจากเพลงที่ได้ฟัง
-ครูเตรียมกระดาษชนิดต่างๆ แล้วให้นักเรียนเลือกไปใช้ในการทำกิจกรรม พับดาวกระดาษ คนละ  10  ชิ้น
- เรามีวิธีเลือกกระดาษให้เหมาะสมกับการใช้งานได้อย่างไร
เชื่อม
-นักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นจากกิจกรรมที่ทำ
ใช้
นักเรียนแต่ละคนพับดาวกระดาษ
ชง
- ครูเล่านิทานเรื่อง การเดินทางของกระดาษ
- ครูนำเปเปอร์มาเช่เก้าอี้รูปสัตว์ให้นักเรียนสังเกต และทดลองนั่ง
- ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด นักคิดว่าเปเปอร์มาเช่เก้าอี้รูปสัตว์สร้างจากอะไร?
ชื่อม
นักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็น
 ใช้
นักเรียนแต่ละคนสรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์


ชิ้นงาน
พับดาวกระดาษ
สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์

ภาระงาน
-พูดคุยเกี่ยวกับวิธีเลือกกระดาษให้เหมาะกับการใช้งาน
-พูดคุยเกี่ยวกับเปเปอร์มาเช่เก้าอี้
ความรู้
เข้าใจและสามารถอธิบายเกี่ยวกับประเภทและชนิดของกระดาษ อีกทั้งสามารถเลือกใช้ กระดาษให้เหมาะสมกับการใช้งานในชีวิตประจำวันได้

ทักษะ :
ทักษะชีวิต
การเลือกใช้เครื่องมือในการการคิดวิเคราะห์ข้อมูล สร้างสรรค์ชิ้นงานได้อย่างคุ้มค่า และเหมาะสม
ทักษะการคิด
 - การคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์สิ่งที่ได้เรียนรู้จากการดูภาพยนตร์และคลิป รวมทั้งสามารถเชื่อมโยงกับชีวิตประจำวันของตนเองได้
การคิดวิเคราะห์และจัดการปัญหาในการทำงานกลุ่ม
การคิดสร้างสรรค์ชิ้นงานเพื่อ
ทักษะการแก้ปัญหา
การคิดวิเคราะห์และจัดการปัญหาในการทำงานกลุ่ม
คุณลักษณะ :
เคารพ สิทธิ หน้าที่ เห็นคุณค่าและเชื่อมโยงความคิดเห็นของตนเองและผู้อื่นอย่างไม่มีอคติ
ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่
มีความรับผิดชอบและมุ่งมั่นในการทำงาน
ยินดีและพอใจในสิ่งที่ตนเองมี เคารพสิทธิซึ่งกันและกัน
เข้าใจและมีเป้าหมายในการเรียนรู้


\ตัวอย่างชิ้นงานสรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์

รูปกิจกรรมการเรียนรู้
 
1 ความคิดเห็น:

  1. บันทึกหลังการสอน
    ครูเล่านิทานเล่าไปพับไป "เรื่องยักษ์สองตน" โดยครูจัดเตรียมกระดาาชนิดต่างๆ แล้วนักเรียนเลือกกระดาษไปใช้ในการทำกิจกรรมคนละ 1 แผ่น ครูให้นักเรียนเลือกเองว่านักเรียนอยากพับเป็นอะไรหรืออยากทำเป็นอะไรก้ได้ตามความสมัคใจของนักเรียนเองหลังจากที่ทำพับหรือประดิษฐ์เป็นชิ้นงานเสร็จแล้วครูและนักเรียนร่วมอภิปรายร่วมกัน หลังจากที่นักเรียนอภิปรายร่วมกันเสร็จแล้ว นักเรียน Show and share ชิ้นงานของตนเองให้ครูและเพื่อนๆฟังว่าประดิษฐ์เป็นอะไรบ้าง? พี่หยินทำเป็นกระเป๋าจากกระดาษลัง กระดาษสี กระดาษแก้ว พี่หยินใช้คำถามกระตุ้นการคิดกับเพื่อนๆว่าพี่ๆคนไหนมีคำถามอะไรไหมค่ะ พี่ใบตอง: ทำไมพี่หยินต้องทำเป้นกระเป๋าด้วยค่ะ พี่หยิน ชอบค่ะเพราะทำง่ายด้วยค่ะ พี่กาฟิวส์: เอาอะไรทำบ้างค่ะ พี่หยิน:กระดาษแก้ว กระดาษลังและกระดาษห่อของขวัญค่ะ พี่แหวน:ทำเสื้อจากกระดาษแก้ว พี่แหวนมีเพื่อนคนไหนมีคำถามไหมค่ะ พี่สตางค์:พี่แหวนทำอย่างไรค่ะ พี่แหวน:ตัดกระดาษแก้วให้เป็นรูเพื่อจะเอาแขนใส่แล้วเอากระดาษลังมาตกแต่งให้สวยงาม พี่โซ่ใช้อุปกรณือะไรบ้าง พี่แหวน:มีกระดาษแก้ว กระดาษลัง แล้วเอากระดาษสีแดงมาตกแต่งป็นหัวใจ พี่ภมูิ ทำเป็นเสื้อเกาะจากลังนม พี่ภูมิ: เพื่อนมีคำถามอะไรไหมครับ พี่อิม:ทำอย่างไรบ้างใช้กระดาษอะไรทำทำอยากไหม พี่ภูมิ:ทำไม่อยากก็ตัดให้เป็นรูเท่าแขนเราแล้วก็เอาแขนเข้าไปก้เสร็จแล้ว พี่เมฆ:ทำไมต้องทำเป็นเสื้อเกาะ พี่ภูมิ: เพราะชอบและก็เอาไว้ป้องกันตัวด้วย ในสัปดาห์นี้พี่ๆต่างพากันสนุกสนานกับการพับและการประดิษฐ์สิ่งของจากกระดาษต่างๆต่างพากันตื่นเต้นกับชิ้นงานของตนเองและของเพื่อนๆ เห็นความตั้งใจในการทำงานของพี่ๆในการพับในประดิษฐ์ชิ้นงานพี่ๆตั้งใจทำมากค่ะ

    ตอบลบ