เป้าหมายหลัก

ปีการศึกษา2/2557 หน่วย: "ราชาในวังกระดาษ"
เป้าหมาย(Understanding Goal) :
เข้าใจและตระหนักเห็นคุณค่าของกระดาษรวมทั้งสามารถเลือกใช้กระดาษได้เหมาะสมกับการทำงานในชีวิตประจำวัน ตลอดจนเข้าใจกระบวนการผลิตและสามารถออกแบบผลิตภัณฑ์จากกระดาษที่สร้างสรรค์จากวัตถุดิบธรรมชาติในท้องถิ่นได้

week1

เป้าหมายรายสัปดาห์ : นักเรียนสามารถแสดความคิดเห็น และอธิบายสิ่งที่ตนเองรู้และต้องการรู้โดยให้เหตุผลอ้างอิงเพื่อสร้างความเข้าใจของตนเองได้
Week
lnput
Process
Output
Outcome
1
โจทย์:
- สร้างแรงบันดาลใจ
- สร้างฉันทะในการเรียนรู้
Key Question
- นักเรียนเห็นอะไรและได้เรียนรู้อะไรจากการเดินสำรวจ
- นักเรียนอยากเรียนรู้เรื่องอะไรทำไมถึงอยากเรียนรู้เรื่องนี้
 เครื่องมือคิด
Brainstorms:
ระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับชื่อตนไม้ที่รู้จักและประโยชน์
Show and Share:นำเสนอชิ้นงาน
ผู้ร่วมสร้างการเรียนรู้
- ครู
- นักเรียน
สื่อ/แหล่งเรียนรู้
- บรรยากาศภายในชั้นเรียน
- บรรยากาศรอบบริเวณโรงเรียน
- กระดานชนวน แผ่นไม้  ดินน้ำมัน


วันจันทร์
ชง
- ครูพานักเรียนเดินสำรวจสิ่งแวดล้อมบริเวณรอบๆโรงเรียน
- ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด นักเรียนเห็นอะไรบ้าง
- ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด นักเรียนสำรวจต้นไม้ที่ตนเองรู้จักให้ได้มากที่สุด (โดยไม่มี ดินสอ สมุดบันทึก)
“นักเรียนจะสามารถนำเสนอชื่อต้นไม้ให้ครูและเพื่อนฟังได้อย่างไร?
เชื่อม
- นักเรียนสำรวจชื่อต้นไม้ที่ตนเองรู้จักและนำเสนอในรูปแบบของตนเอง
- ครูและนักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็น

วันอังคาร
ชง
ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิดนักเรียนคิดว่าต้นไม้ที่นักเรียนรู้จัก
มีประโยชน์อย่างไร?

เชื่อม
นักเรียนแต่ละคนร่วมกันแสดงความคิดเห็น (เขียนลงบนดินทราย)
ชง
ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด นักเรียนจะสรุปเรื่องที่ได้เรียนรู้ที่ผ่านมาได้อย่างไร? โดยครูให้นักเรียนเลือกอุปกรณ์ที่จะใช้ในการสรุปที่ได้เรียนรู้  ดังนี้ (กระดานชนวน แผ่นไม้  ดินน้ำมัน)
เชื่อม
- นักเรียนแต่ละคนเลือกอุปกรณ์และสรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้
- นักเรียนแต่ละคนร่วมกันนำเสนอสิ่งที่ได้เรียนรู้
 วันศุกร์
ชง
ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด นักเรียนคิดว่าการเขียนในอุปกรณ์ที่ครูแจกให้กับกระดาษเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไร
เชื่อม
- นักเรียนแต่ละคนร่วมกันแสดงความคิดเห็น
- นักเรียนแต่ละคนเขียนสรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์(ลงในอุปกรณ์ที่เลือกเองอีกครั้ง)
ชิ้นงาน
 สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์

ภาระงาน
พูดคุยแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสิ่งที่ได้เรียนรู้จากการสำรวจสิ่งแวดล้อมบริเวณรอบๆโรงเรียน


ความรู้
สามารถแสดความคิดเห็น และอธิบายสิ่งที่ตนเองรู้และต้องการรู้โดยให้เหตุผลอ้างอิงเพื่อสร้างความเข้าใจของตนเองได้
ทักษะ :
ทักษะชีวิต
การเลือกใช้เครื่องมือในการการคิดวิเคราะห์ข้อมูล สร้างสรรค์ชิ้นงานได้อย่างคุ้มค่า และเหมาะสม
ทักษะการคิด
 - การคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์สิ่งที่ได้เรียนรู้จากการเดินสำรวจสิ่งแวดแวดล้อมบริเวณรอบๆโรงเรียนทั้งสามารถเชื่อมโยงกับชีวิตประจำวันของตนเองได้
การคิดวิเคราะห์และจัดการปัญหาในการทำงานกลุ่ม
การคิดสร้างสรรค์ชิ้นงานเพื่อนำเสนอให้ผู้อื่นเข้าใจได้
ทักษะการสื่อสาร
อธิบายสิ่งที่ตนเอง/กลุ่ม เข้าใจและเรียนรู้ได้อย่างมีเหตุผลและน่าสนใจ
ทักษะ ICT
การสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับความสำคัญของงานแอนิเมชัน และการนำงานแอนิเมชันมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน
ทักษะการแก้ปัญหา
การคิดวิเคราะห์และจัดการปัญหาในการทำงานกลุ่ม
คุณลักษณะ :
เคารพ สิทธิ หน้าที่ เห็นคุณค่าและเชื่อมโยงความคิดเห็นของตนเองและผู้อื่นอย่างไม่มีอคติ
ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่
มีความรับผิดชอบและมุ่งมั่นในการทำงาน
ตัวอย่างชิ้นงานสรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์ภาพกิจกรรมการเรียนรู้


1 ความคิดเห็น:

  1. บันทึกหลังการสอน
    ในสัปดาห์แรกของการเปิดเรียน Quarter 3 พี่ๆ ป.1 ครูพานักเรียนเดินสำรวจสิ่งแวดล้อมบริเวณรอบๆโรงเรียน ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด “นักเรียนเห็นอะไรบ้าง ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด “นักเรียนสำรวจต้นไม้ที่ตนเองรู้จักให้ได้มากที่สุด (โดยไม่มี ดินสอ สมุดบันทึก)
    “นักเรียนจะสามารถนำเสนอชื่อต้นไม้ให้ครูและเพื่อนฟังได้อย่างไร?” พี่ใบตอง:ต้นไม้สามารถเอามาทำเป็นเก้าอี้ได้ พี่ออมสิน:ต้นไม้สามารถเอามาทำบ้านได้ พี่โปเต้:รู้จักต้นมะข้ามเอามาทำเป็นโต๊ะเขียนหนังสือได้ พี่อิม:เห็นต้นไผ่เอามาทำรั่วบ้านได้ พี่หยิน:ต้นสนเอามาทำเป็นบ้านได้ พี่ภูมิ:ต้นกล้วยสามารถเอามาทำเป็นกระดาษได้ ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิดทำไมพพี่ภูมิคิดว่าเอามาทำเป็นกรัดาษได้เอาส่วนตรงไหนของตนกล้วยพี่ภูมิตอบว่าเอาต้นกล้วยมาผลิตเป็นกระดาษเอามาตัดเป็นชิ้นเล็กๆก่อนแล้วไปต้มก็จะเป็นกระดาษได้ พี่แพรวา:ต้นกล้วยเอาใยมันมาตากแดดก็จะเป็นกระดาษได้และในสัปดาห์นี้ครูให้การบ้านประดิษฐ์สิ่งของจากกระดาษคนละ 1 อย่างหลังงจากนั้นครูให้นำเสนอชิ้นงานจากกระดาษของตนเอง พี่ปาย:พับกระดาษเป็นรูปเรือ พี่อิม:พับเป็นรูปหัวใจ พี่เซนพับเป็นรูปกบ พี่อ้อมสิน:พับเป็นรูปเรือ พี่อลิทซ์: พับเป็นพัด และในสัปดาห์นี้คุณครูให้พี่ๆป.1 ได้ทดลองเขียนกระดานชนวนพี่พากันตื่นเต้นดีใจเพราะว่าไม่เขียนเขียน พี่เมฆ:ทำไมครูอุ๋มต้องให้เขียนกระดานชนวนทำไมไม่แจกกระดาษให้เขียน พี่หยิน:หนูชอบเขียนเพราะว่ามันสนุกดี ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด ถ้าคุณครูให้พี่ๆ เขียนกระดานชนวนตลอดทั้ง Quarter 3 แทนกระดาษพี่ๆจะรู้สึกอย่างไร พี่ใบตอง:รู้สึกอึดอัด พี่โชค:ไม่อยากเขียนเขียนกระดาษสนุกกว่า พี่อองฟองไม่ชอบค่ะหนูชอบเขียนในการะดาษ พี่โซ่:เขียนไม่สนุกครับ
    เห็นความตั้งใจของพี่ๆทุกคนในสัปดาห์แรกของการเปิดเรียนมีสวนร่วมในการทำกิจกรรมได้ดีมากค่ะ

    ตอบลบ