เป้าหมายหลัก

ปีการศึกษา2/2557 หน่วย: "ราชาในวังกระดาษ"
เป้าหมาย(Understanding Goal) :
เข้าใจและตระหนักเห็นคุณค่าของกระดาษรวมทั้งสามารถเลือกใช้กระดาษได้เหมาะสมกับการทำงานในชีวิตประจำวัน ตลอดจนเข้าใจกระบวนการผลิตและสามารถออกแบบผลิตภัณฑ์จากกระดาษที่สร้างสรรค์จากวัตถุดิบธรรมชาติในท้องถิ่นได้

week 7

ป้าหมายรายสัปดาห์ : นักเรียนเข้าใจและสามารถออกแบบผลิตภัณฑ์และสร้างสรรค์กระดาษจากวัตถุดิบธรรมชาติในท้องถิ่นได้อย่างคุ้มค่า                                                                                                 

Week
lnput
Process
Output
Outcome
7
โจทย์ :
ออกแบบผลิตภัณฑ์
การสร้างสรรค์กระดาษจากวัตถุดิบธรรมชาติในท้องถิ่น
Key  Question
-นักเรียนจะสร้างสรรค์จากวัตถุดิบธรรมชาติในท้องถิ่นได้อย่างไร?

ครื่องมือคิด
Brainstorms : ระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับวัตถุดิบธรรมชาติและขั้นตอนการทำกระดาษสา
Think Pair Share : สิ่งได้เรียนรู้จากการดูคลิปวีดีโอ
Wall  Thinking : 
Show and Share : นำเสนอชิ้นงาน
ผู้ร่วมสร้างการเรียนรู้
- ครู
- นักเรียน
สื่อและแหล่งเรียนรู้
- บรรยากาศภายในชั้นเรียน
-คลิปวีดีโอ วิธีคนไทย ตอนการทำกระดาษสาจากวัสดุจากธรรมชาติ
-กาบกล้วย,.ใบเตย,ผักตบชวา,ใบตะไคร้,ใบอ้อย
ชง
-ครูให้นักเรียนดูคลิปวีดีโอ วิถีคนไทย ตอนการทำกระดาษสาจากวัสดุจากธรรมชาติ
ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด นักเรียนเห็นอะไรบ้าง รู้สึกอย่างไร  และได้เรียนรู้เรียนรู้อะไร?”
เชื่อม
นักเรียนแสดงความคิดเห็นร่วมกัน
ชง
ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด นักเรียนคิดว่า วัตถุดิบธรรมชาติที่มีในท้องถิ่นอะไรบ้าง
ที่มาทำกระดาษสา ?
เชื่อม
นักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็น
ชง
-ครูเตรียมฉลากวัตถุดิบธรรมชาติ เช่น กาบกล้วย,.ใบเตย,ผักตบชวา,ใบตะไคร้,ใบอ้อย
-นักเรียนแต่ละกลุ่มจับฉลากเลือกวัตถุดิบธรรมชาติมาทำกระดาษสา
-ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด  นักเรียนจะนำวัถตุดิบธรรมชาติที่ได้มาทำอย่างไร ?

เชื่อม
-นักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวัตถุดิบธรรมชาติและขั้นตอนการทำกระดาษสา
-นักเรียนลงมือทำกระดาษสาจากวัตถุดิบธรรมชาติที่ได้
ครูและนักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นจากกิจกรรมที่ได้ทำ
ใช้
นักเรียนแต่ละคนทำกระดาษสาจากวัตถุดิบธรรมชาติ
เชื่อม
นักเรียนนำเสนอชิ้นงานกระดาษสาของตนเองให้ครูและเพื่อนในห้องฟัง
ครูและนักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็น
ชง
ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด “นักเรียนจะนำกระดาษสาของตนเองมาสร้างชิ้นงานที่มีคุณค่าได้อย่างไร?
เชื่อม
นักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็น
นักเรียนแต่ละคนนำเสนอชิ้นงานที่ตนเองคิดไว้ให้กับครูและเพื่อนในห้องฟัง
นักเรียนลงมือสร้างสรรค์ชิ้นงานของตนเอง
ใช้
นักเรียนแต่ละคนทำชิ้นงานจากระดาษสา คนละ 5 ชิ้น
ชง
ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด “นักเรียนจะนำชิ้นงานที่ได้ไปใช้อย่างไร ให้เกิดประโยชน์?
เชื่อม
นักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็น


ชิ้นงาน
- ชิ้นงานจากระดาษสา คนละ 5 ชิ้น
- สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์

ภาระงาน
-พูดคุยเกี่ยวกับการเลือกวัตถุดิบธรรมชาติมาทำกระดาษสา เช่น กาบกล้วย,.ใบเตย,ผักตบชวา,ใบตะไคร้,ใบอ้อย
-พูดคุยวางแผนทำกระดาษสาจากวัตถุดิบธรรมชาติ และขั้นตอนการทำกระดาษสา

ความรู้
สามารถออกแบบผลิตภัณฑ์และสร้างสรรค์กระดาษจากวัตถุดิบธรรมชาติในท้องถิ่นได้อย่างคุ้มค่า
ทักษะ :
ทักษะชีวิต
การเลือกใช้เครื่องมือในการการคิดวิเคราะห์ข้อมูล สร้างสรรค์ชิ้นงานได้อย่างคุ้มค่า และเหมาะสม
ยินดีและพอใจในสิ่งที่ตนเองมี เคารพสิทธิซึ่งกันและกัน
เข้าใจและมีเป้าหมายในการเรียนรู้
ทักษะการคิด
 - การคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์สิ่งที่ได้เรียนรู้จากการดูภาพยนตร์และคลิป รวมทั้งสามารถเชื่อมโยงกับชีวิตประจำวันของตนเองได้
การคิดวิเคราะห์และจัดการปัญหาในการทำงานกลุ่ม
การคิดสร้างสรรค์ชิ้นงานเพื่อ
ทักษะการแก้ปัญหา
การคิดวิเคราะห์และจัดการปัญหาในการทำงานกลุ่ม
คุณลักษณะ :
เคารพ สิทธิ หน้าที่ เห็นคุณค่าและเชื่อมโยงความคิดเห็นของตนเองและผู้อื่นอย่างไม่มีอคติ
ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่
มีความรับผิดชอบและมุ่งมั่นในการทำงาน
  ตัวอย่างชิ้นงานสรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์


รูปภาพกิจกรรมการเรียนรู้
  
1 ความคิดเห็น:

  1. บันทึกหลังการสอน
    ในสัปดาห์นี่พี่ๆ ป.1 เรียนรู้เกี่ยวกับออกแบบผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์จากวัตถุดิบธรรมชาติในท้องถิ่นพี่ๆได้นำตะแกรงที่ครูเตรียมให้กับไปทำที่บ้านกับผู้ปกครอง ครูให้พี่ๆจับฉลากวัตถุดิบธรรมชาติในท้องถิ่น ครูพาพี่ๆไปเก็บใบเตยแล้วนำมาหั่นเป็นชิ้นเล็กๆแล้วทดลองทำที่บ้านกับผู้ปกครองทดลองทำเสร็จแล้วนำมาที่โรงเรียนแล้วตากที่โรงเรียนจนแห้งพี่ๆชวยกันแกะพี่กระดาษจากที่ทำมาจากบ้านออกจากพี่ตะแกรง ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิดระหว่างที่ทดลองทำกระดาษสาและแกะออกจากตะแกรงพี่ๆ เจอปัญหาอะไรบ้าง พี่เมฆ:ปัญหาที่เจอคือตอนแกะพี่กระดาษออกจากตะแกรง ตะแกรงบาดมือ พี่ใบตอง:พี่กระดาษขาดไม่เป็นแผ่น พี่ออมสิน:พี่กระดาษแกะยากเพราะว่าหนูไม่ได้ใส่กาวลงไปด้วย พี่อิม:แกะยากแผ่นกระดาษติดกับพี่ ตะแกรง เห็นความพยามยามในการตั้งใจในการแกะพี่กระดาษออกจากตะแกงเพราะพี่ๆรู้ว่าแต่ละคนเจอปัญหาอะไรบ้าง และมีพี่ๆ บ้างคนที่ทำพี่กระดาษที่แกะออกมาเป็นแผ่นได้ได้เล่าวิธีการทำให้ครูและเพื่อนๆฟัง พี่ๆทุกคนสนุกสนานกับกิจกรรมที่เกิดขึ้นตลอดทั้งสัปดาห์ค่ะ

    ตอบลบ