เป้าหมายหลัก

ปีการศึกษา2/2557 หน่วย: "ราชาในวังกระดาษ"
เป้าหมาย(Understanding Goal) :
เข้าใจและตระหนักเห็นคุณค่าของกระดาษรวมทั้งสามารถเลือกใช้กระดาษได้เหมาะสมกับการทำงานในชีวิตประจำวัน ตลอดจนเข้าใจกระบวนการผลิตและสามารถออกแบบผลิตภัณฑ์จากกระดาษที่สร้างสรรค์จากวัตถุดิบธรรมชาติในท้องถิ่นได้

week6

ป้าหมายรายสัปดาห์ : นักเรียนเข้าใจและสามารถอธิบายเกี่ยวกับโทษของกระดาษและผลกระทบที่เกิดขึ้นกับการทำงานในชีวิตประจำวัน
Week
lnput
Process
Output
Outcome
6
โจทย์ :
โทษของกระดาษ
Key  Question
 ถ้าเราใช้กระดาษ 100 แผ่น ต่อวัน จะเกิดอะไรขึ้น และส่งผลอย่างไร ?ครื่องมือคิด
Brainstorms : ระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับโทษกระดาษ
Think Pair Share : สิ่งได้เรียนรู้จากการดูคลิปวีดีโอ
Wall  Thinking :การ์ตูนช่องโทษของกระดาษ:  Show and Share : นำเสนอชิ้นงาน
ผู้ร่วมสร้างการเรียนรู้
- ครู
- นักเรียน
สื่อและแหล่งเรียนรู้
- บรรยากาศภายในชั้นเรียน
-คลิปวีดีโอ “ภาวะโลกร้อน”
-เกมจับคู่ภาพ “ทำไมต้องต้องกลัวฉัน”
ชง
 - ครูนำชนิดของกระดาษต่างๆ เช่น กระดาษการ์ดสี ที่มีกลิ่น ถุงกระดาษใส่ขนม กล้วยโมเลน มาให้นักเรียนได้สัมผัสและดมกลิ่น
-ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด “นักเรียนสังเกตเห็นอะไรบ้าง รู้สึกอย่างไร? จากการสัมผัสและดมกลิ่นของกระดาษ
เชื่อม
นักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นจากกิจกรรมที่ทำ
ชง
-ครูให้นักเรียนดูคลิปวีดีโอ “ภาวะโลกร้อน”
-ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด นักเรียนเห็นอะไรบ้าง รู้สึกอย่างไร  และได้เรียนรู้เรียนรู้อะไร?”
เชื่อม
-ครูและนักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็น
-แบ่งกลุ่มนักเรียนอภิปรายจากสิ่งที่ตนเองเห็นจากคลิปวีดีโอ
-นักเรียนนำเสนอสิ่งที่ได้เรียนรู้ร่วมกันจากการดูคลิปวีดีโอ
ใช้
นักเรียนแต่ละคนทำการ์ตูนช่องเกี่ยวกับโทษของกระดาษ
ชง
ครูพานักเรียนเดินสำรวจพร้อมกับเก็บขยะภายในบริเวณโรงเรียน
-ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด  ถ้าเราใช้กระดาษ 100 แผ่น ต่อวัน จะเกิดอะไรขึ้น และส่งผลอย่างไร ?
เชื่อม
นักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็น
ชง
ครูและนักเรียนร่วมกันเล่นเกมจับคู่ภาพ “ทำไมต้องต้องกลัวฉัน” โดยครูจัดเตรียมสื่ออุปกรณ์ เช่น กระดาษชนิดต่างๆ ภาพสื่ออาการของคนที่ได้รับสารพิษจากกระดาษชนิดนั้น
ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด “นักเรียนมีวิธีแยกโทษหรือผลกระทบที่เกิดจากการใช้กระดาษชนิดต่างๆอย่างไร?
เชื่อม
แบ่งกลุ่มนักเรียนร่วมกันจับคู่ภาพกระดาษและผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการใช้กระดาษ
นักเรียนร่วมกันอภิปรายแสดงความคิดเห็นจากสิ่งที่ได้ทำ
นักเรียนนำเสนอวิธีการคิดและให้เหตุผลจากกิจกรรมที่ทำ
ใช้
นักเรียนแต่ละคนสรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์


ชิ้นงาน
- การ์ตูนช่องเกี่ยวกับโทษของกระดาษ
-สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์ภาระงาน   สำรวจพร้อมกับเก็บขยะภายในบริเวณโรงเรียน
พูดคุยอภิปรายร่วมกันจากสิ่งที่ตนเองเห็นจากคลิปวีดีโอ

ความรู้
-เข้าใจและสามารถอธิบายเกี่ยวกับโทษของกระดาษและผลกระทบที่เกิดขึ้นกับการทำงานในชีวิตประจำวัน
ทักษะ :
ทักษะชีวิต
การเลือกใช้เครื่องมือในการการคิดวิเคราะห์ข้อมูล สร้างสรรค์ชิ้นงานได้อย่างคุ้มค่า และเหมาะสม
ยินดีและพอใจในสิ่งที่ตนเองมี เคารพสิทธิซึ่งกันและกัน
เข้าใจและมีเป้าหมายในการเรียนรู้
ทักษะการคิด
 - การคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์สิ่งที่ได้เรียนรู้จากการดูภาพยนตร์และคลิป รวมทั้งสามารถเชื่อมโยงกับชีวิตประจำวันของตนเองได้
การคิดวิเคราะห์และจัดการปัญหาในการทำงานกลุ่ม
การคิดสร้างสรรค์ชิ้นงานเพื่อ
ทักษะการแก้ปัญหา
การคิดวิเคราะห์และจัดการปัญหาในการทำงานกลุ่ม
คุณลักษณะ :
เคารพ สิทธิ หน้าที่ เห็นคุณค่าและเชื่อมโยงความคิดเห็นของตนเองและผู้อื่นอย่างไม่มีอคติ
ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่
มีความรับผิดชอบและมุ่งมั่นในการทำงาน
ตัวอย่างชิ้นงานสรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์


ตัวอย่างกิจกรรมการเรียนรู้1 ความคิดเห็น:

  1. บันทึกหลังการสอน
    ในสัปดาห์นี้พี่ๆ ป.1 ได้เรียนเกี่ยวกับโทษของกระดาษพี่ๆวาดภาพเป็นการ์ตูนช่องเกี่ยวกับโทษของกระดาษพี่ๆได้เดินสำรวจเก็บขยะบริเวณโรงเรียนและในสัปดาห์นี้พี่ได้จับฉลากแบ่งกลุ่มในการทดลองทำกระดาษสากับผู้ปกครองที่บ้านว่าใครจะเตรียมวัตถุดิบธรรมชาติในท้องถิ่นอะไรมา หลังจากนั้นให้พี่ๆกลับไปทดลองทำที่บ้านกับผู้ปกครองแล้วนำมาเล่าให้ครูและเพื่อนฟัง พี่หยิน:หนูไปเก็บใบเตยมาก่อนแล้วหนูนำมาหั่นเป็นชิ้นเล็กๆแล้วนำมาต้มจนพี่ใบเตยเปลื่อยแล้วนำมาล้างแล้วนำไปปั่นแล้วหนูก็นำมาตากใส่ตะแกรง พี่ออมสิน:หนูช่วยแม่ไปเก็บพี่ต้นกล้วยและช่วยคุณแม่หั่นเป็นชิ้นเล็กๆแล้วหนูกับแม่นำไปต้มพอน้ำเดือดก็เอาพี่ต้นกล้วยที่หั่นใส่ลงไปในหม้อหลังจากนั้นก็เอามาล้างและนำมาปั่นแล้วหนูกับแม่ก็ตากใส่ตะแกรง พี่ภูมิ:หนูกับแม่ชวนกันไปเก็บใบตะไคร้แล้วเอามาหั่นหลังจากหั่นเสร็จหนูก็บอกวิธีการทำให้กับแม่ว่าต้องต้มแล้วเอาไปปั่นแล้วถึงนำมาตากใสตะแกรง หลังจากนำเสนอเล่าให้ครูและเพื่อนฟังเสร็จแล้วพี่ๆ ป1 เขียนขั้นตอนและวีธีการทำกระดาษสาที่ทำร่วมกับผู้ว่าแต่ละคนมีวิธีการทำที่ไม่เหมือนกันและร่วมกันแลกเปลี่ยนวิธีการทำให้เพื่อนในกลุ่มของตนเองฟัง พี่ๆนำวัตถุดิบธรรมชาติ เช่น ต้นกล้วย ใบเตย ใบตะไคร้ ฟางข้าว ผักตบชวา ฯลฯ ที่ทำเสร็จแล้วมาจากบ้าน หลังจากนั้นพี่ๆ ได้นำมาตากใส่พี่ตะแกรงที่ครูเตรียมไว้ให้พี่ๆต่างตื่นเต้นดีใจกับการที่จะได้ทำกิจกรรมร่วมกับเพื่อนๆ

    ตอบลบ